PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on täällä – ensimmäinen osavuosikatsaus haastaa IFRS-raportoijan

Viimeiset kolme vuotta IFRS-raportoijien keskuudessa on valmisteltu uuden vuokrasopimusstandardin, IFRS 16 Vuokrasopimukset, käyttöönottoa ja viimein tammikuussa 2019 standardia on sovellettu käytännössä. Monelle yhtiölle standardin käyttöönotto on ollut intensiivinen ja aikaa vievä prosessi – joillakin prosessi on edelleen kesken. Uusien raportointityökalujen ja prosessien implementointi on osoittautunut monelle välttämättömäksi. Standardin käyttöönoton aiheuttaman myllerryksen jälkeen on aika suunnata katse kohti käytännön soveltamista.

Tammikuun käyttöönoton jälkeen ei saa unohtaa, että vuokrasopimusten raportointi kuuluu IFRS-raportoijan jokapäiväiseen elämään. Prosesseja on edelleen hiottava ja jalkautettava, ja laatua voi aina parantaa. On tärkeää muistaa, että tilinpäätöksessä tulee esittää uusia liitetietoja, joihin tarvittavan tiedon keräämiseen tulee valmistautua hyvissä ajoin. Toisaalta, nyt käsillä on ensimmäinen osavuosikatsaus. Mitä siinä pitäisi esittää vuokrasopimuksista?

Osavuosikatsaus – mitä tulisi huomioida?

Pääsääntönä on, että yhtiöiden tulee esittää raportointikaudelta tiedot, jotka ovat merkityksellisiä taloudellisen aseman ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi.

Osavuosikatsauksen sisältöä sääntelee IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardi. Osavuosikatsauksessa on esitettävä laatimisperiaatteissa ja laskentamenetelmissä tapahtuneiden muutosten luonne ja vaikutus. Lisäksi yhtiön on esitettävä merkittävät tapahtumat, jotka vaikuttavat muutoksiin yhtiön taloudellisessa asemassa ja tuloksessa viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen. Standardi ei kuitenkaan suoraan määrittele, kuinka paljon tai mitä tietoja tulisi esittää. Tämä saattaa herkästi aiheuttaa turhautumista.

Osavuosikatsauksissa tullaan joka tapauksessa näkemään monen yhtiön taseessa uusia eriä.

IFRS 16 edellyttää, että käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat esitetään erillään muista varoista ja veloista taseessa tai liitetiedoissa. Myös tuloslaskelmaan ja rahavirtalaskelmaan tulee muutoksia, kun vuokrasopimusvelan korkokulun osuus esitetään tuloslaskelman rahoituskuluissa, ja vuokrasopimusvelan pääoman osuutta koskevat maksut rahoitustoiminnan rahavirroissa.

Kun raportoinnissa tapahtuu merkittävä muutos, kuten nyt käsillä oleva uuden Vuokrasopimukset-standardin käyttöönotto, ohjeistusta osavuosikatsauksessa esitettäviin tietoihin voi hakea myös IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet -standardista.

Osavuosikatsauksessa tulee esittää liitetietoja Vuokrasopimukset-standardin käyttöönotosta. Yhtiö voi halutessaan esittää osan tai kaikki tilinpäätöksessä esitettävät siirtymäliitetiedot.

Lukijan on olennaista ymmärtää siirtymätapa, siirtymässä käytetyt helpotukset sekä johdon harkinta.

IFRS-raportoija voisi myös tutustua siihen, mitä liitetietoja IFRS 16 -standardi vaatii esittämään tilinpäätöksessä. Olisiko näissä tiedoissa yhtiön ja sijoittajan kannalta merkityksellisiä tietoja, joita tulisi esittää jo ensimmäisessä osavuosikatsauksessa?

Tänä vuonna tulemme näkemään paljon osavuosikatsauksia, joissa raportointikausi ja vertailukausi eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Pääosa yhtiöistä on ottanut IFRS 16 -standardin käyttöön soveltaen helpotettua käyttöönottomenetelmää. Vertailutietoja ei siis tarvitse eikä niitä myöskään saa oikaista.

Jotta osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lukija ymmärtää yhtiössä tapahtuneita muutoksia, esimerkiksi sanallinen kuvaus IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksista muun muassa hallituksen toimintakertomuksessa on tarpeen.

Yhtiöillä on myös mahdollisuus ottaa käyttöön uusia tunnuslukuja. Nämä eivät kuitenkaan ole osa tilinpäätöstä ja niihin tulee soveltaa ESMAn ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista.

Kevät on jo käsillä ja päivät pitenevät. Kyllä tästäkin osavuosikatsauksesta selvitään. Sen jälkeen on hyvä aika tutustua tilinpäätöksissä esitettäviin liitetietoihin, suunnitella miten ne esitetään ja miten tarvittavat tiedot kerätään.