PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 9 edellyttää voittojen tai tappioiden kirjaamista, kun rahoitusvelkojen ehtoja muutetaan

Mistä on kysymys? IASB on vahvistanut IFRS 9:n mukaisen rahoitusvelkojen ehtojen muutosten kirjanpitokäsittelyn odotusten mukaisesti. Kun jaksotettuun hankintamenoon arvostettavan rahoitusvelan ehtoja muutetaan siten, että muutos ei johda velan kirjaamiseen pois taseesta, yhtiön on kuitenkin kirjattava tulosvaikutteinen voitto tai tappio. Voitto tai tappio lasketaan siten, että se on alkuperäisten sopimukseen perustuvien rahavirtojen ja alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen muutettujen sopimusehtojen mukaisten rahavirtojen välinen erotus (IFRS 9 kappale B5.4.6).

Ratkaisu on yhdenmukainen IFRS-tulkintakomitean alustavan agendapäätöksen kanssa. Tulkintakomitea päätti kuitenkin olla antamatta asiassa erillistä päätöstä, koska sen mielestä tämä on oikea tapa asian käsittelemiseen. IASB on päättänyt muuttaa IFRS 9:n johtopäätösten perusteluja (Basis for Conclusions) korostamalla, että IFRS 9:n mukainen kirjanpitokäsittely on selkeä eikä standardin muuttamiseen ole tarvetta.

Ketä tämä muutos koskee?

Kyseessä on merkittävä muutos, joka koskee kaikkia IFRS-tilinpäätöksen laatijoita, jotka ovat voimassaolevan IAS 39 -standardin alla soveltaneet sallittua tapaa jaksottaa näitä eriä. Monet yhtiöt eivät IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardia soveltaessaan ole kirjanneet voittoa tai tappiota, kun rahoitusvelan ehtoja on muutettu. Sen sijaan alkuperäisten ja muutettujen ehtojen mukaisesti laskettujen rahavirtojen välinen erotus on jaksotettu velan jäljellä olevalle juoksuajalle määrittämällä efektiivinen korko uudelleen ja välitöntä tulosvaikutusta ei ole syntynyt.

Vaikka tällä ei ole vaikutusta nykyiseen IAS 39 -standardin mukaiseen kirjanpitokäsittelyyn, saattaa yhtiölle silti syntyä takautuva oikaisuvelvoite IFRS 9 -standardin käyttöönoton yhteydessä.

IFRS 9 -standardi on otettava käyttöön takautuvasti, joten sellaisten rahoitusvelkojen ehtojen muutoksista aiheutuvat voitot tai tappiot, jotka liittyvät siirtymähetkellä taseessa oleviin rahoitusvelkoihin, on siirtymisen yhteydessä määriteltävä ja erotus eli voitto tai tappio on oikaistava kertyneisiin voittovaroihin.

Lisätietoja saat PwC:n IFRS-asiantuntijoilta tai osoitteesta www.IFRS.org.