PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS-standardien yhdenmukainen soveltaminen on tärkeää pääomamarkkinoiden toimivuudelle

Erkki Liikanen nimitettiin kesällä kansainvälisiä kirjanpitosäännöksiä valvovan IFRS Foundation -säätiön Trustees-valvontakomitean puheenjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään lokakuussa. Liikasen mukaan IFRS-standardit ovat ensiarvoisen tärkeitä pääomamarkkinoille ja siten koko kansantaloudelle.

Olen työskennellyt IFRS:n parissa kohta 15 vuotta ja yhdyn vahvasti tähän näkemykseen: IFRS on lyönyt itsensä läpi globaalina raportointikielenä. Se on osaltaan tehostanut kansainvälisten pääomamarkkinoiden toimivuutta ja rajat ylittäviä sijoituksia.

IFRS-standardit ovat parantaneet vertailukelpoisuutta, tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyttä ja markkinoiden toimivuutta mm. alempien rahoituskustannusten kautta. IFRS-tilinpäätökset – silloin kun standardeja on sovellettu oikein – antavat nyt oikeamman kuvan yhtiön pitkän tähtäimen todellisesta kannattavuudesta ja taseasemasta kuin koskaan aikaisemmin.

IFRS on ainoa relevantti vaihtoehto kansainvälistä rahoitusta ja sijoittajia hakevalle suomalaisyhtiölle; on huomattavasti helpompaa auttaa yhtiöitä kommunikoimaan sijoittajatarinaansa IFRS-lukujen kautta kuin ennen vanhaan FAS-maailmassa.

IFRS-standardien yhdenmukainen soveltaminen ja vertailukelpoisuus on oleellista

IFRS:n hyödyt ovat selvät, kun standardeja sovelletaan yhdenmukaisesti ja tiedot ovat vertailukelpoisia.

Standardeja on kritisoitu niiden sallimista vaihtoehdoista. Tosiasiassa standardeissa nykymuodossaan on jäljellä rajattu määrä vaihtoehtoisia laadinta- tai arvostusperiaatteita. Mikäli sallittuja vaihtoehtoja sovelletaan oikein ja yhtiö antaa läpinäkyvät ja riittävät liitetiedot, vertailukelpoisuuden tavoite täyttyy.

Standardeja tulee soveltaa yhtenäisesti myös globaalisti. Tämä edellyttää, että tulkintoja tehdään vain IASB:n toimesta. Yhdenmukainen raportointi ei toteudu, jos maat sallivat paikallisia poikkeamia, ottavat standardit käyttöön eriaikaisesti tai tekevät kansallisia tulkintoja, jotka eivät ole standardien hengen mukaisia.

Myös tilintarkastajalta vaaditaan osaamista

Yhdenmukaisuuden varmistamiseen tarvitaan paitsi tilinpäätöksen laatijoita ja valvojia, myös ammattitaitoisesti ja johdonmukaisesti toimivia tilintarkastusyhteisöjä: Tilintarkastajan tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätösraportointi on luotettavaa. Myös globaalit pääomamarkkinat ja monikansalliset yritykset edellyttävät tilintarkastusyhteisöltä kansainvälisyyttä ja yhteistyöverkostoa IFRS-osaamisen ja laadun ylläpitämiseksi.

Suomalaiselle yritykselle ja sen tilintarkastajalle on tärkeää, että IFRS-osaamista löytyy kaikkialla siellä missä yritys toimii, silloin kun IFRS on konsernin raportointikieli. Tilintarkastajan tulee muodostaa ymmärrys standardien oikeasta soveltamisesta kohdemaasta riippumatta.

IFRS-osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä

IFRS-standardit ovat haastavia ja niiden soveltaminen vaatii osaamista. Resurssit tähän osaamiseen ja sen kehittämiseen ovat samaan aikaan rajallisia varsinkin pienemmissä listayhtiöissä. Vaatimustaso suomalaisilla yhtiöillä on kuitenkin sama kuin suuremmilla eurooppalaisilla yhtiöillä. Laadukas taloudellinen raportointi edellyttää jatkuvia investointeja yhtiön koosta riippumatta, ja tähän suomalaisyhtiöidenkin on oltava valmiita.

 

Kiinnostavatko IASB:n ja IFRICin ajankohtaiset teemat ja uusien standardien vaikutukset liike-elämään? Tilaa IFRS news!

 

Kirjoittaja Netta Mikkilä on PwC Suomen partneri. Hän vetää Suomen PwC:llä IFRS– ja pääomamarkkina-asiantuntijaryhmää. Ryhmä on osa PwC:n maailmanlaajuista IFRS-asiantuntijaverkostoa, johon kuuluu noin 400 kokopäivätoimisesti IFRS-standardien parissa työskentelevää asiantuntijaa.