PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa

Immateriaali- eli IP-oikeudet (Intellectual property) hyödyttävät yrityksen toimintaa ja tavoitteisiin sopiva IP-strategia on tärkeä osa koko yrityksen strategiaa. Käsittelimme aihetta 28.5.2021 pidetyssä webinaarissamme, ja alla on yhteenveto tilaisuudessa käsittelemistämme asioista. Webinaaritallenteen voit ladata jutun lopusta.

Webinaarissa käsiteltiin aluksi  EU:n-laajuista tutkimusta, joka osoittaa immateriaalioikeuksien positiivisen vaikutuksen yrityksen toimintaan. Kirjoitimme artikkelin tästä tutkimuksesta, jonka mukaan immateriaalioikeudet lisäävät sekä yrityksen tuloksenteko- että palkanmaksukykyä. Sinällään tämä ei ole varmasti kenellekään yllätys. Immateriaalioikeudet voivat antaa kilpailuetua, lisätä tunnettavuutta ja luoda liikevaihtoa. Tutkimuksesta käy kuitenkin kiistatta ilmi se kokemukseen perustuva todellisuus, että immateriaalioikeudet eivät ole vain suuryritysten toiminnan kannalta kiinnostava omaisuuserä. Myös – tai jopa varsinkin – pienten ja keskisuurten yritysten tulisi miettiä omaa luovaa ja innovoivaa toimintaansa liiketoimintaedellytysten parantamiseksi. 

Suomessa on korkea tietotaso ja innovoiva yrityssektori, joka on monesti ollut suunnannäyttäjä maailmalla. Yhä globaalimmassa kilpailussa kannattaa jokaisen yrityksen ja toimijan hyödyntää kaikki lain tarjoamat mahdollisuudet oman kilpailuasemansa parantamiseksi. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa innovointi ja innovaatioiden suojaaminen ja hyödyntäminen nousevat entistä tärkeämpään asemaan. 

IP-strategian merkitys

Immateriaalioikeuksien hyödyn ymmärtäminen lähtee yrityksen tavoitteisiin sopivan IP-strategian laatimisesta. Kuten aikaisemmassa artikkelissani mainitsin, tärkein asia on, että IP-strategia tukee yrityksen laajempaa strategiaa. Jos esimerkiksi yrityksen strategia on laajentua uusille kansainvälisille markkinoille, IP-strategian täytyy omalta osaltaan tukea tätä tavoitetta. 

Käsittelemässämme esimerkissä IP-strategia voi esimerkiksi sisältää immateriaalioikeuksien rekisteröinneistä kohdemarkkinoilla. Yritys voi myös toteuttaa IP-strategiaansa – ja tätä kautta laajempaa strategiaansa – sopimuksilla kolmansien kanssa. Tässäkin on tärkeää, että sopimukset toteuttavat yrityksen strategiaa. Tämä  ei ole välttämättä aivan yksinkertaista. Kaikki sopimusneuvottelut ovat omanlaisensa tapahtumasarja, jossa osapuolilla on erilaiset vahvuudet ja heikkoudet, eikä aina ole mahdollista saada kaikkea sitä, mitä haluaa. 

IP-strategia, joka tukee yrityksen tavoitteita, voi kuitenkin toimia hyödyllisenä tiekarttana sopimusneuvotteluissa.

Strategia kertoo, mitkä ovat mieluisimmat reitit ja päämäärät ja minne ei ainakaan haluta joutua.

Kun kunkin sopimuksen tavoite on selkeänä mielessä ennen neuvotteluiden aloittamista ja niiden jatkuessa, säästetään sekä aikaa että rahaa. Tavoite voi toimia myös kontrollipisteenä, joka viestittää mahdollisista haasteista. 

Lotta Moisio käsitteli esityksessään sopimusten roolia IP-oikeuksissa ja esitteli esimerkkilistan, joka jokaisen tämän kaltaisia sopimuksia neuvottelevan olisi hyvä pitää mielessään. Sopimuksiin tulisi panostaa, koska yksikin sopimus, joka on ristiriidassa yrityksen strategian kanssa, voi aiheuttaa kauaskantoisia vaikutuksia. 

Ei aina taloudellisen edun vuoksi

On hyvä huomata, että immateriaalioikeuksia ei suinkaan tarvitse nähdä vain voittoa tuottavana tai lisäävänä omaisuuseränä. Immateriaalioikeuksia voi käyttää myös muilla tavoilla. Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että yritykset luovuttavat IP-oikeuksiaan vapaaseen käyttöön, kun niillä itsellään ei enää ole niille tarvetta tai jos ne eivät enää tue yrityksen strategiaa. 

Keksintöjä ja niihin liittyviä immateriaalioikeuksia voi myös käyttää aivan toisella tapaa. Yksi kuuluisimmista esimerkeistä lienee autonvalmistaja Volvo, joka keksi ja patentoi kolmipisteturvavyön, mutta päättikin antaa myös kilpailijoiden hyötyä keksinnöstä, koska näin yleinen liikenneturvallisuus parantuisi. 

Immateriaalioikeuksilla voi siis tehdä myös yleistä hyvää ja mikään ei estä strategian tukevan myös tällaista toimintaa.

Kuten edellä on mainittu, tärkeintä on, että yritys käyttää sen immateriaalioikeuksia liiketoimintastrategiansa mukaisesti. 

Immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa -webinaarin tallenteen voit ladata tästä

 

Jos yritykselläsi on kysymyksiä immateriaalioikeuksista, IP & teknologia –asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi ja pohtivat sopivaa ratkaisua. Ole yhteydessä, oli kyseessä sitten IP-strategian laatiminen, sen sparraaminen tai tuen saaminen sopimusneuvotteluissasi. 

Tilaa PwC:n uutiskirje