PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Markkinoiden väärinkäyttöasetus

Heinäkuun alussa 2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014; MAR-asetus) keskeisinä tavoitteina on turvata rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja parantaa sijoittajansuojaa. MAR-asetus soveltuu muun muassa listattuihin yhtiöihin, kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettuihin rahoitusvälineisiin (mukaan lukien joukkovelkakirjalainat) ja myös pörssin ulkopuoliseen OTC-kaupankäyntiin.

Merkittävimmät MAR-asetuksesta johtuvat muutokset markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan sääntelyyn liittyvät sisäpiiritiedon julkistamiseen, markkinoiden tunnusteluun, sisäpiiriluetteloihin ja niin sanottuun whistleblowing-järjestelmään. Lisäksi asetus sisältää esimerkiksi sisäpiiritiedon käsittelyn laillisia toimintatapoja ja markkinoiden tunnustelua koskevia säännöksiä.

MAR-asetuksen voimaantulon yhteydessä pantiin lakimuutoksin täytäntöön direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista 2014/57 EU (MAD II -direktiivi). Keskeisimmät lainsäädännölliset muutokset koskivat arvopaperimarkkinalakia, lakia Finanssivalvonnasta ja rikoslakia.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

MAR-asetuksen mukaan liikkeellelaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian suoraan sitä koskevasta sisäpiiritiedosta, mikä on aikaistanut julkistamiskynnystä suhteessa asetusta edeltäneeseen arvopaperimarkkinalain sääntelyyn. Lähtökohtaisesti julkistamiskynnys ulottuu myös valmisteilla oleviin päätöksiin. Liikkeeseenlaskijan tulee julkistaa sisäpiiritieto pörssitiedotteella siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että yleisö voi arvioida tietoa perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

MAR-asetuksen mukaan liikkeeseenlaskija voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, (ii) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja (iii) liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeessa (ESMA/2016/1130) on listattu sisäpiiritiedon lykkäämisen osaltaan mahdollistavia oikeutettuja etuja. Näitä ovat esimerkiksi käynnissä olevat neuvottelut ja taloudelliseen elinkelpoisuuteen kohdistuva vakava uhka. Sen sijaan julkistamista ei ohjeen mukaan voi lykätä esimerkiksi siinä tapauksessa, että lykkäyksen kohteena oleva tieto poikkeaa merkittävästi aiemmin julkaistusta tiedosta.

Markkinoiden tunnustelu

MAR-asetus sääntelee markkinoiden tunnustelua (market sounding) ja siihen liittyviä menettelytapoja. Asetuksen mukaan markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan ennen liiketoimesta ilmoittamista tapahtuvaa tietojen välittämistä yhdelle tai useammalle mahdolliselle sijoittajalle tarkoituksena kartoittaa heidän kiinnostustaan mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja kuten kokoa tai hintaa. Kyse on markkinoiden tunnustelusta, kun tällaiset tiedot välittää muun muassa liikkeeseenlaskija, toissijainen tarjoaja määrätyissä tilanteissa tai edellä mainittujen puolesta tai lukuun toimiva kolmas osapuoli.

Markkinoiden tunnustelu liittyy tyypillisesti esimerkiksi private placement -järjestelyihin. MAR-asetuksessa on määritelty menettelytavat, joita noudattamalla voidaan välttää epäilyt sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa ja hän ilmaisee sen toiselle henkilölle, jollei ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

Tiedon ilmaisevan markkinaosapuolen on ennen markkinoiden tunnustelua tarkasteltava, kuuluuko markkinoiden tunnusteluun sisäpiiritiedon ilmaisemista. Markkinoiden tunnustelun vastaanottavalta henkilöltä on saatava suostumus siihen, että hänelle saa antaa sisäpiiritietoa. Vastaanottavalle henkilölle on myös ilmoitettava, että hän ei saa käyttää tai yrittää käyttää kyseistä tietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan lukuunsa tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto liittyy.

Sisäpiiriluettelot ja johdon sekä lähipiirin ilmoitusvelvollisuus

MAR-asetus edellyttää, että liikkeeseenlaskijoiden tai niiden puolesta toimivien on laadittava sisäpiiriluettelo. Siihen on merkittävä kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät liikkeeseenlaskijoille tai niiden puolesta toimiville työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta on pääsy sisäpiiritietoon. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi neuvonantajat, kirjanpitäjät tai luottoluokituslaitokset. Liikkeeseenlaskijoiden tai niiden puolesta toimivien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että kaikki sisäpiiriluettelossa olevat henkilöt hyväksyvät kirjallisesti tähän liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa kaikki omaan lukuunsa tekemänsä kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin, edellä mainittuihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Ilmoitukset tulee tehdä liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Lisäksi liikkeeseenlaskijan on julkistettava pörssitiedotteella tiedot johtohenkilön tai lähipiirin liiketoimista edellä mainituissa aikarajoissa. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana.

MAR-asetuksen nojalla liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiviin soveltuu ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen (tai vaihtoehtoisesti kaiken olennaisen tiedon sisältävän tilinpäätöstiedotteen) julkistamista edeltävä 30 päivän pituinen suljettu ikkuna. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Väärinkäytön estäminen ja havaitseminen sekä whistleblowing-järjestelmä

Markkinoiden ylläpitäjien ja kauppapaikan ylläpitäjinä toimivien sijoituspalveluyritysten on otettava käyttöön tehokkaat järjestelyt sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin ja niiden yritysten estämiseksi sekä havaitsemiseksi ja ylläpidettävä näitä järjestelyitä. Finanssivalvonnalle on ilmoitettava viipymättä sellaisista toimeksiannoista ja liiketoimista, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista tai niiden yrityksestä.

MAR-asetus edellyttää, että finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten rikkomisista on mahdollista tehdä ilmoitus. Suomessa velvollisuus koskee muun muassa kaikkia pörssiyhtiöitä, ja ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevien tahojen tulee varmistaa ilmoitusten asianmukainen käsittely. Luottolaitoksissa vastaavanlaisen ilmoituskanavan järjestämistä koskevia velvoitteita on noudatettu jo ennestään luottolaitostoiminnasta annetun lain nojalla.

Säännösten ja määräysten epäillyistä rikkomisista tulee voida ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta siten, että ilmoituksen tekijää ja kohdetta on suojeltava ainakin mahdollisilta kostotoimilta, syrjinnältä ja muulta epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. Myös heidän henkilöllisyytensä on pidettävä asianmukaisesti salassa.