PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiön lakkauttamisen hakeminen on osa säätiövalvontaa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti hiljattain käräjäoikeuteen hakemuksen säätiön lakkauttamiseksi. PRH katsoi säätiölain mukaisten edellytysten säätiön lakkauttamiselle täyttyvän sillä perusteella, että säätiön toiminta on ollut jatkuvalla ja olennaisella tavalla säätiölain ja säätiön sääntöjen vastaista. 

Säätiölaki velvoittaa säätiön johdon huolellisesti edistämään säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus edellyttää säätiön toiminnan järjestämistä siten, että säätiö voi tosiasiallisesti ja tehokkaasti toteuttaa tarkoitustaan. Käänteisesti velvollisuus johtaa siihen, ettei säätiön toimintaa saa järjestää siten, että säätiön varoja käytetään muuhun kuin säätiön tarkoitukseen. PRH:n säätiövalvonnan antamien valvontaratkaisujen mukaan säätiön tulee toteuttaa tarkoitustaan jatkuvasti.

Säätiölain mukaan tarkoituksen toteuttamisesta tulee antaa selvitys säätiön toimintakertomuksessa, jossa tulee olla esitetty perustelut sille, jos säätiö ei ole jonakin vuotena toteuttanut tarkoitustaan.

Lakkauttamisedellytysten olemassaolon kannalta olennaista edellä viitatussa tapauksessa oli julkisten tietojen perusteella ristiriita säätiön tarkoituksen ja sen tosiasiallisen toiminnan välillä. Kyseisessä tapauksessa säätiö oli heti perustamisensa jälkeen antanut koko varallisuutensa lainaksi säätiön hallitusten jäsenten määräysvallassa olevalle yhtiölle. Säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus on turvata erään tunnetun arkkitehdin suunnitteleman tietyn rakennuksen arkkitehtuurin säilyminen, sen tunnetuksi tekeminen ja tunnettavuuden lisääminen. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaan myöntämällä avustuksia sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa järjestämällä seminaareja ja näyttelyjä. Koko omaisuuden lainaamisen jälkeen säätiöön ei saamisen lisäksi jäänyt lainkaan likvidejä varoja, joilla säätiö olisi voinut toteuttaa tarkoitustaan.

Viimeisten kahden vuoden aikana PRH on hakenut säätiöiden lakkauttamista kolme kertaa, mikä tarkoittaa hakemusten määrän nousua. Säätiölain mukaan rekisteriviranomainen voi hakea säätiön lakkauttamista, jos säätiön toiminta on ollut jatkuvasti ja olennaisesti lain tai sääntöjen vastaista.

PRH:n lakkauttamishakemukset ovat perustuneet mm. säätiölain vastaisesti annettuihin lähipiirilainoihin.

Säätiövalvontaa suorittava PRH:n säätiörekisteri pyrkii valvontatoimenpiteillään varmistamaan sen, että säätiöt toimivat tarkoituksensa mukaisesti ja säätiöiden johto noudattaa niille säätiölaissa asetettua huolellisuusvelvollisuutta. Havaitessaan, että säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, valvontaviranomainen voi määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon. 

Päätös hakea tuomioistuimelta määräystä säätiön johdon erottamisesta tai jopa säätiön lakkauttamisesta on äärimmäinen keino lainvastaisuuden korjaamiseksi. Säätiövalvonta puuttuu säätiölain vastaiseen toimintaan aktiivisesti ja pyrkii myös ennaltaehkäisemään säätiöiden lainvastaista toimintaa.

Säätiövalvonnan valvonta-asioihin ja -ratkaisuihin voi tutustua säätiörekisterin internet-sivuilla.