PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sisäisen tarkastuksen uudistuttava voimakkaasti

Sisäisen tarkastuksen edelläkävijät ovat liiketoiminnan johdon tukena toimintaympäristön nopeassa ja jatkuvassa muutoksessa, ilmenee State of the Internal Audit Profession -selvityksestä. Edelläkävijöiden joukko ei ole suuri: vain alle viidennes vastaajista on sitä mieltä, että sisäisellä tarkastuksella on merkittävä rooli yhtiön tukijana muutoksessa.

PwC:n 13. globaali sisäisen tarkastuksen selvitys luo katsauksen sisäisen tarkastuksen kehityssuuntiin, keskeisten sidosryhmien odotuksiin sekä arvonluonnin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Erityisen tarkastelun kohteena oli sisäisen tarkastuksen kyky auttaa johtoa liiketoiminnan muutostilanteessa.

”Tarve muuttua ja sopeutua sekä hallita aivan uudenlaista osaamista on kiihtynyt. Erityisesti uuteen teknologiaan perustuvat innovaatiot paitsi haastavat voimakkaasti perinteisiä toimintatapoja, myös luovat mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille sekä nostavat esiin uudenlaisia riskejä”, sanoo sisäisen tarkastuksen palveluiden johtaja Enel Sintonen PwC:ltä.

Kyselyn tulokset osoittavat, että sisäisen tarkastuksen sidosryhmissä niiden vastaajien määrä, joiden mielestä sisäinen auditointi tuo merkittävää arvoa, on tänä vuonna pudonnut vuoden 2016 54 %:sta 44 %:iin. Tämä on alhaisin taso viiteen vuoteen. Pudotuksesta huolimatta hyviäkin uutisia löytyy: lähes puolet sidosryhmäläisistä haluaa sisäisen tarkastuksen ottavan nykyistä kiinteämmän roolin.

“Yhtiöt kohtaavat yhä monimutkaisempia haasteita, riskejä ja muutoksia. Globaalisti sidosryhmät ovat valmiita ottamaan sisäisen tarkastuksen tuekseen luoviessaan muuttuvassa ympäristössä”, Sintonen toteaa.

Suomessa tehdyissä haastatteluissa havaittiin, että monesti sisäinen tarkastuksen työ ja osallistuminen alkavat vasta kun muutos on tapahtunut, uusi toimintamalli kehitetty ja implementoitu. Kun sisäinen tarkastus ei ole tarpeeksi kiinteästi mukana uuden liiketoimintamallin kehitysvaiheessa, tarpeellinen osaaminen jää kertymättä tai se kertyy takapainotteisesti.

”Tuottaakseen arvoa yhtiölleen sisäisen tarkastuksen on oltava muutoksen keskiössä – oppimassa ja tukemassa. Sen on muutettava aikaisemmin noudatettua toimintatapaa ja toiminnan fokusta ja keskusteltava jatkuvasti johdon kanssa”, Sintonen sanoo.

Monipuoliset yhteistyömallit lisääntymässä

Liiketoiminnan murrokseen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat vastaajien mukaan regulaatio, muutokset liiketoimintamalleissa tai strategioissa, kyberturvallisuus, taloudelliset haasteet ja teknologian kehitys. Jotta sisäinen tarkastus pystyy tuottamaan lisäarvoa, on varmistettava relevantti osaaminen. Kaikkia kyvykkyyksiä ei tarvitse omistaa itse, vaan ne voi hankkia sisäisten tai ulkoisten kumppaneiden kautta.

”Liiketoiminnan puolella monipuoliset yhteistyömallit ovat selvässä kasvussa, ja nyt on sisäisen tarkastuksen vuoro arvioida voimakkaammin vastaavanlaiset mahdollisuudet”, Sintonen toteaa.

Valmius ja sopeutuminen avaintekijöitä

Selvitys paljasti kaksi avainpiirrettä, jotka antavat sisäiselle tarkastukselle mahdollisuuden ottaa merkittävä rooli muuttuvassa liiketoimintaympäristössä: valmius ja sopeutuminen.

Ketterät sisäisen tarkastuksen toiminnot katsovat tulevaisuuteen ja pystyvät identifioimaan tulevia murroksia ja niihin liittyviä liiketoiminnallisia tarpeita. Tarkastajat toimivat yhteistyössä muiden toimintojen kanssa integroidusti. He myös tekevät päätöksiä, joita muut kollegat vastavuoroisesti tukevat. Ketterät sisäisen tarkastuksen toiminnot myös hyödyntävät teknologiaa ja dataa laajasti.

Sopeutumiskykyisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkastussuunnitelman kehittämisen, sen suunnittelun, kenttätyön ja raportoinnin prosessien on oltava muutoksiin tähtääviä. On osattava tarpeen tullen käyttää innovatiivista osaamista sekä rutiininomaisesti organisoida ja suunnata voimavarat muutoksen vaatimalla tavalla.

Lisätietoja:

Enel Sintonen, Sisäinen tarkastus, PwC, puh. 020 787 7225, enel.sintonen@fi.pwc.com

Suomenkielinen raportti merkittävimmistä havainnoista

Globaali raportti: www.pwc.com/us/2017internalauditstudy

State of the Internal Audit Profession Study perustuu 1 900 henkilöltä saatuihin vastauksiin 41 eri maasta, mukaan lukien Suomesta. Vastaajat olivat sisäisen tarkastuksen johtajia ja sidosryhmien jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia, talousjohtajia ja riskienhallintajohtajia.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.