PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
15.01.2016|

Uusi standardi vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelystä

International Accounting Standards Board (IASB) sai 13.1.2016 päätökseen pitkään kestäneen vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä koskevan projektinsa ja julkaisi IFRS 16:n Leases (Vuokrasopimukset) -standardin, joka korvaa IAS 17:ään sisältyvän nykyisen ohjeistuksen. Tämä tarkoittaa pitkälle meneviä muutoksia erityisesti vuokralle ottajille. Standardia sovelletaan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua, jos samalla sovelletaan myös IFRS 15:tä “Myyntituotot asiakassopimuksista”.

Keskeiset kohdat

IAS 17:n mukaan vuokralle ottajien piti erottaa toisistaan rahoitusleasingsopimukset (taseessa) ja muut vuokrasopimukset (taseen ulkopuolella). IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on merkittävä lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä “käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä”. IASB on sisällyttänyt standardiin valinnaisen helpotuksen, joka kattaa tietyt lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Tämä helpotus koskee kuitenkin vain vuokralle ottajia.

Vuokralle antajien osalta kirjanpitokäsittely säilyy jokseenkin ennallaan. Uusi standardi vaikuttaa kuitenkin myös niihin, koska IASB on päivittänyt vuokrasopimuksen määritelmään liittyvää ohjeistusta (samoin kuin sopimusten yhdistämistä ja erottelua koskevaa ohjeistusta). Vuokralle ottajia koskevan uuden laskentamallin odotetaan vähintäänkin vaikuttavan vuokralle antajien ja vuokralle ottajien välisiin neuvotteluihin. IFRS 16:n mukaan sopimus on vuokrasopimus tai siihen sisältyy vuokrasopimus, jos sopimus tuottaa oikeuden käyttää yksilöityä omaisuuserää tietyn ajan vastiketta vastaan.

Vaikutus

IFRS 16:lla on todennäköisesti merkittävä vaikutus useiden vuokralle ottajien tilinpäätökseen.

Tase

Uusi standardi vaikuttaa sekä taseeseen että siihen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velan ja oman pääoman suhteeseen. Toimialasta ja aiemmin IAS 17:n mukaan muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen sopimusten määrästä riippuen uusi käsittelytapa kasvattaa taseeseen sisältyviä velkoja merkittävästi.

Laaja tuloslaskelma

Vuokralle ottajan tuloslaskelmassa esitetään vuokrasopimusvelan korkokulut ja käyttöoikeutta koskevan omaisuuserän poistot. IAS 17:n mukaiseen muiden vuokrasopimusten käsittelyyn verrattuna tämä muuttaa sekä kulujen kohdistumista että kullakin tilikaudella kirjattavien kulujen kokonaismäärää. Kun käyttöoikeutta koskevasta omaisuuserästä tehdään tasapoistot ja vuokrasopimusvelan korot lasketaan efektiivisen koron menetelmällä, sopimuksen ensimmäisinä vuosina tuloslaskelmaan kirjataan enemmän kuluja ja kulut pienentyvät vuokraajan loppua kohti.

Rahavirtalaskelma

Uusi ohjeistus aiheuttaa muutoksia myös rahavirtalaskelmaan, koska aiemmin muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltuihin sopimuksiin liittyviä vuokria ei enää esitetä liiketoiminnan rahavirtana kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan rahavirtana voidaan esittää vain vuokrasopimusvelan korkoa koskeva osuus vuokrasta (jos yritys valitsee korkojen esittämisen liiketoiminnan rahavirtana). Vuokrasopimusvelan lyhennyksen osuus maksetuista vuokrista luokitellaan rahoituksen rahavirraksi. Lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat vuokrat ja muuttuvat vuokrat, joita ei oteta huomioon vuokrasopimusvelan arvostuksessa, esitetään liiketoiminnan rahavirtoina.

Siirtymäsäännöt

IFRS 16:ta sovelletaan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua, mutta vain jos samalla sovelletaan myös IFRS 15:tä ”Myyntituotot asiakassopimuksista”. Siirtymisen helpottamiseksi yritykset voivat valita täysin takautuvan soveltamisen sijaan ”yksinkertaistetun menettelyn”, johon kuuluu joitakin helpotuksia käyttöoikeutta koskevan omaisuuserän ja vuokrasopimusvelan arvostamisessa. ”Yksinkertaistettua menettelyä” sovellettaessa ei myöskään tarvitse oikaista vertailutietoja. Lisähelpotuksena on, ettei yritysten tarvitse tehdä standardin soveltamisen aloittamisajankohtana uutta arvioita siitä, onko jokin sopimus vuokrasopimus tai sisältyykö siihen vuokrasopimus (ts. tällaisia sopimuksia käsitellään aikaisemman käytännön mukaisesti (”grandfathered”)).

Mitä seuraavaksi?

Valmistautuminen kannattaa aloittaa heti. Vuokrasopimuksia on lähes kaikilla yrityksillä ja on hyvä varmistua siitä, että niillä on käytettävissään järjestelmät ja prosessit, joita tarvitaan kaikkien vuokrasopimusten tunnistamista, käyttöoikeutta koskevan omaisuuserän ja vuokrasopimusvelan määrittämistä ja uusien liitetietojen laatimista varten.

IFRS 16 – The Leases standard – katso video

Lue myös: New IFRS on leases will result in a 13% increase in EBITDA, says PwC research

Kysyttävää IFRS 16:n tuomien vaikutusten arvioinnista tai standardin soveltamisesta? Ota yhteyttä:

Timo Ihamäki, puh. 020 787 7474
Netta Mikkilä, puh. 020 787 7386
Ulla Schadewitz, puh. 020 787 7765
Mikko Tilli, puh. 020 787 8598
Helka Ivaska, puh. 020 787 7343