PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto jatkaa yksityishenkilöiden tehostettua verovalvontaa

Verohallinto sai marraskuussa 2022 tietosuojavaltuutetulta huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä, joissa se oli pyytänyt pankeilta vertailutietoja kaikista Suomen rajat ylittävistä tilisiirroista vuosilta 2015-2021. Verohallinnon pankeille esittämät tietopyynnöt kattoivat muun muassa henkilöiden ulkomaisissa kaupoissa ja verkkokaupoissa maksukorteilla suoritettuja ostoksia. Huomautuksen lisäksi tietosuojavaltuutettu määräsi Verohallinnon poistamaan tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsitellyt henkilötiedot sekä lopettamaan vastaisuudessa liian laajojen ja erilliseen rajaukseen kuulumattomien tietopyyntöjen esittämisen pankeille. Tämä ohjaus koski yksityishenkilöitä koskevia tietoja.

Details of a modern server room

Verohallinto oli pyytänyt pankeilta tilitiedot tekemäänsä verovalvontaa varten, mutta ei ollut tietosuojavaltuutetun mukaan kuitenkaan rajannut tietopyyntöjä tai huomioinut lapsia erityistä suojaa tarvitsevana ryhmänä. Tässä Verohallinto ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan huomioinut henkilötietojen käsittelyyn kuuluvia riskejä, sillä tilitapahtumien perusteella henkilön yksityiselämästä voi saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa. Verohallinto oli kuitenkin vertailutiedot saatuaan rajannut tutkittavia tietoja tarkempien kriteerien perusteella, joten se olisi tietosuojavaltuutetun mukaan voinut rajata jo tietopyynnöt näiden kriteerien mukaisesti. 

Verohallinto oli perustellut laajoja tietopyyntöjä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 10 §:llä, jonka mukaan Verohallinto saa hyödyntää tiettyä veroasiaa varten pyytämiään tietoja myös muiden lainmukaisten tehtävien suorittamiseen henkilötietojen suojaa ja asiakirjojen salassapitoa koskevien säännösten tätä estämättä. Lainsäädännössä on mahdollista rajata tiettyjä tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita verotukseen liittyvillä perusteilla. Tietosuojavaltuutetun mukaan viranomaisen toimivaltaa on kuitenkin rajattava tarkasti, kun kyseessä on ihmisten yksityisyyttä koskevat asiat ja koska toimivallan rajaus on yksi oikeusvaltion keskeisistä kulmakivistä.  

Tietosuojavaltuutetun antama päätös on mielenkiintoinen erityisesti siitä näkökulmasta, että se antaa osaltaan suuntaviivoja veroviranomaisen toimintavallalle erityisesti yksityishenkilöiden verovalvonnan osalta. Veroviranomaisen tulisi siis päätöksen mukaan jatkossa verovalvontaa tehdessään perustaa vertailutietojen pyyntö ennalta rajattuun otantaan. Näin ollen veroviranomaisella ei näyttäisi olevan virkansa ja toimintansa kannalta rajoituksetonta vapautta saada tietoja yksityishenkilöistä tekemänsä verovalvonnan nojalla. Nyt annetun päätöksen perusteella voidaan lisäksi tulkita, että yksityishenkilöiden yksityisyydensuojan tulee jatkossakin säilyä eikä se saa perusteettomasti vaarantua muun sinänsä tärkeän päämäärän edessä.

Suomessa on ollut viime aikoina nähtävissä trendi, jossa Verohallinto on tehnyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden osalta yhä enenevissä määrin verotarkastuksia. Valvontaa suoritetaan muun muassa rajat ylittävien tilisiirtojen ja maksukorttien käytön osalta. Tämän johdosta onkin todennäköistä, että Verohallinnon yksityishenkilöille lähettämät selvityspyynnöt tulevat jatkumaan laajojen tietopyyntöjen johdosta. 

Avustamme asiakkaitamme selvityspyyntöjen johdosta annettavissa vastineissa ja verotarkastuksissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.