PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

1.1.2019 voimaan tulevat muutokset Venäjän arvonlisäverotukseen

Verokantamuutos Venäjä korottaa yleistä arvonlisäverokantaansa kahdella prosenttiyksiköllä nykyisestä 18 %:sta 20 %:iin. Suunniteltu korotus on pysynyt aikataulussa ja uutta verokantaa sovelletaan 1.1.2019 alkaen.

Sähköisen B2B-kaupan rekisteröintivelvollisuus

Venäjälle sähköisiä palveluja myyvien ulkomaisten yritysten on syytä tarkistaa B2B-kauppaan liittyvät uudet rekisteröintivelvoitteet. Venäläisille yritysasiakkaille sähköisiä palveluja myyvien ulkomaisten yritysten on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Venäjällä 1.1.2019 alkaen.

Muutos on jatkumoa 1.1.2017 voimaan tulleelle rekisteröitymisvelvollisuudelle B2C-kaupasta. Lakimuutos on kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellinen, sillä se koskee nimenomaisesti myös B2B-myyntejä, joihin yleisesti on sovellettu käännettyä verovelvollisuutta.

Uuden säännöksen määritelmä sähköisille palveluille on laaja ja yleisluontoinen, mikä saattaa aiheuttaa rajanveto-ongelmia sääntelyn piiriin kuuluvia palveluja määritettäessä.

Tulkinnan haastavuutta lisää myös se, että sopimusteksteissä ja lainsäädännössä käytettävät tekniset kuvaukset ja sanamuodot poikkeavat merkittävästi toisistaan. Laajat palvelukokonaisuudet saattavat sisältää sähköisten palvelujen lisäksi muitakin palveluja, jolloin pohdittavaksi tulevat kysymykset kuten mikä on pääsuorite ja sovelletaanko liittymisperiaatetta.