PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

B2B-tavarakaupan pikaparannukset 1.1.2020 – hallituksen esitys annettu

Kuten kesäkuisessa artikkelissa B2B tavarakaupan pikaparannukset 1.1.2020 – tuloksena entistä lihavampi riita? kerroimme, EU:n B2B-tavarakaupan järjestelmän pikaparannukset (quick fixes) tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. Muutokset koskevat seuraavia aiheita:

  1. Call off -varastoyksinkertaistuksen käyttöönotto kaikissa EU-valtioissa
  2. Yhteisömyynnin näyttö: yhdenmukaisten näyttöolettamien käyttöönotto
  3. Yhteisömyynnin aineelliseksi edellytykseksi ostajan voimassaoleva alv-tunniste ja asianmukaisen yhteenvetoilmoituksen antaminen
  4. Ketjukauppa: mihin myyntiin kuljetus kohdennetaan.

Hallituksen esitys asiasta annettiin heinäkuun 2019 alussa. Sisältö vastaa pitkälti direktiiviä eikä se tuo kovin paljon lisäapua tulkintatilanteisiin. 

Yhteisömyynnin verottomuuden näyttö

Yhteisömyynnin näyttövaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksessa, joka on suoraan sovellettava säännös eikä sitä siten implementoida paikalliseen lainsäädäntöön. Tästä syystä hallituksen esityksessä ei oteta säännöksen sisältöön mitään kantaa.

Kysymyksiä on herättänyt, onko kysymyksessä minimi- vai maksimisäännös. Käsityksemme mukaan kysymyksessä on maksimisäännös, jossa asetettujen edellytysten täyttyessä jäsenvaltioilla ei ole oikeutta vaatia muuta lisänäyttöä. Siten myös muu säännöksen vaatimuksia suppeampi näyttö voidaan hyväksyä. Käsityksemme mukaan Suomessa nykyisin sovellettaviin, asetusta suppeampiin näyttövaatimuksiin ei olisi tulossa muutoksia. Muiden jäsenvaltioiden kanta tältä osin on osittain vielä epäselvä.

Call off -varastoyksinkertaistus

Hallituksen esityksen mukaan samassa varastossa voidaan säilyttää useammalle ostajalle tarkoitettuja tavaroita. Kullekin ostajalle tarkoitettujen tavaroiden ei tarvitse olla fyysisesti erillään toisistaan, jos ne ovat varastokirjanpidon avulla tai muutoin erotettavissa toisistaan. Lisäksi tavaroiden tuhoutumista koskevaa säännöstä ei olisi tarkoitus tulkita ehdottomasti. Esimerkiksi jos osa tavaroista pilaantuu varastossa tavaroiden ominaispiirteiden johdosta, siirron ei katsottaisi tapahtuvan.

Keskustelua on herättänyt myös se, onko call off -varastoyksinkertaistuksen soveltaminen edellytysten täyttyessä pakollista. Suomessa nykyisellään sovellettu yksinkertaistus on ollut vapaaehtoinen. Muutoinkin verotuskäytännössä on hyväksytty asiakkaalle tapahtuvissa suorissa toimituksissa se, että myyjä raportoi Suomessa yhteisöhankinnan ja paikallisen myynnin asiakkaalle, vaikka ei fyysisesti itse vastaanota tavaraa. Näkisimme, että tämän tulkinnan valossa call off -varastoyksinkertaistuksen soveltaminen pysynee Suomessa vapaaehtoisena. 

 

Verohallinto ei anna pikaparannuksista erillistä ohjetta, mutta päivittää joiltain osin vanhoja ohjeita. EU-komissio on myös antamassa lisäohjeistusta asiasta. Syksyn edetessä joutuisasti ohjeistukselle olisi tarvetta mahdollisimman pian.