PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n neuvoston päätelmät: oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja digitalisaatioon mukautuminen veropolitiikan keskiöön

Euroopan unionin neuvosto on 27.11.2020 antamissaan päätelmissä ilmaissut uusimmat arvionsa EU:n veropolitiikasta. Päätelmissä tuodaan esille erityisesti oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen merkitys COVID-19-pandemiasta elpymisen tueksi, digitalisaation tuomat verotukselliset haasteet sekä veroalan hyvän hallintotavan ja yhteistyön edistäminen. 

Neuvosto korostaa poikkeuksellisen terveyskriisin aikana päätelmissään jäsenvaltioiden tehokkaiden ja oikeudenmukaisten verotusjärjestelmien merkitystä taloudellisessa elpymisessä COVID-19-pandemiasta. Toimivat verojärjestelmät mahdollistavat onnistuneen siirtymisen kohti poliittisia tavoitteita kestävän kilpailukyvyn, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä digitalisaation täysimääräisen hyödyntämisen saralla.

Keskeisenä aiheena on tuotu esiin tarve turvata tehokas ja oikeudenmukainen verotus talouden digitalisaation aikakaudella, kiinnittäen huomiota erityisesti veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtojen torjuntaan. Neuvosto antaa täyden tukensa OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtojen estämistä (BEPS) koskevalle työlle. Se on kuitenkin myös ilmaissut, että mikäli OECD ei saavuta hankkeesta konsensusta vuoden 2021 puoleenväliin mennessä, EU aikoo valmistella oman alueellisen ratkaisun. Tämä tarkoittaisi käytännössä EU-tasolla toteutettavaa uutta lainsäädäntöä digitaalisesti toimivien ylikansallisten yhtiöiden verottamiseksi.

Neuvosto on alleviivannut päätelmissään myös yritysverotuksen käytännesääntöjen yhteydessä tehtyä merkittävää työtä veroalan hyvän hallintotavan periaatteiden edistämisessä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Lisäksi on haluttu painottaa erityisesti laaja-alaisen hallinnollisen yhteistyön edistämisen merkitystä veroasioissa sekä jäsenmaiden että kolmansien osapuolten kesken koskien esimerkiksi EU:n pyrkimyksiä hillitä veronkiertoa, verovilppiä ja veropetoksia.

Ajankohtaisena esimerkkinä hallinnollisen yhteistyön edistämisestä toimii jäsenmaiden jo hyväksymä, vuoden 2023 alussa voimaan astuva DAC7-direktiivi, jonka myötä EU-maat tulevat automaattisesti vaihtamaan keskenään digitaalisten alustojen tulotietoja. Pyrkimyksenä on tunnistaa tehokkaammin tilanteet, joissa veroa jää keräämättä.