PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n tuomioistuimelta valtion tukea koskevia ratkaisuja

EU:n tuomioistuin (EUT) antoi kesällä kaksi valtion tukea koskevaa ratkaisua. Saksaa ja tappion tasausta omistuksenvaihdoksesta huolimatta koskevassa asiassa EUT kumosi komission ja EU:n yleisen tuomioistuimen aikaisemmat ratkaisut, joissa Saksan ns. saneerauslauseke oli todettu kielletyksi valtion tueksi. Espanjaa ja ns. tax lease -järjestelmää koskien EUT sen sijaan kumosi EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisun, jossa oli todettu, ettei järjestelmä ollut valtion tukea ja palautti asian uudelleen ko. tuomioistuimelle käsiteltäväksi.

Saksan tapaus

Saksassa yhtiön oikeus vähentää aikaisempien vuosien verotappioita menetetään, jos yhtiön omistus vaihtuu tietyn määräajan kuluessa yli 50-prosenttisesti. Tähän tappion menettämistä koskevaan sääntelyyn oli kuitenkin poikkeus, joka saattoi tulla sovellettavaksi ns. saneeraustilanteissa. Tarkastelu siitä, oliko kyse ns. saneeraustilanteesta, tehtiin tiettyjen edellytysten (esim. toiminnan tervehdyttämistarkoitus, maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus tilanne) perusteella.

Vuonna 2011 EU:n komissio totesi, että tällainen saneeraustilanteiden erilainen kohtelu muihin verrattuna oli kiellettyä (valikoivaa) valtion tukea. Verovelvollinen valitti komission päätöksestä ja vuonna 2016 EU:n yleinen tuomioistuin totesi, että komissio oli ihan oikeassa. 28.7.2018 annetussa ratkaisussa (C-203/16, Heitkamp v. Comm.) EUT kuitenkin toteaa, että sekä komissio että EU:n yleinen tuomioistuin ovat arvioineet asian väärin ja kumosi komission päätöksen.

Asiassa oli keskeistä se, että sekä komissio että EU:n yleinen tuomioistuin katsoivat omistuksenvaihdoksen aiheuttaman tappioiden menettämisen olevan ns. pääsääntö, jota vasten tarkasteluna saneerauslauseke muodosti kielletyn valikoivan poikkeuksen.

EUT:n ratkaisusta voidaan kuitenkin päätellä, että oikea ns. pääsääntö olisi ollut se, että yhtiöt saavat vähentää aikaisempien vuosien tappioitaan tulevien vuosien verotettavaa tuloa vastaan. Tällaista pääsääntöä vasten tarkasteltuna Saksan saneerauslauseke ei muodosta valikoivaa kiellettyä valtion tukea.

Suomen tappiontasausjärjestelmään kuuluva poikkeuslupamenettely oli joitain vuosia sitten niin ikään valtion tuen kannalta arvioitavana. Nyt annetun Saksaa koskevan EUT:n ratkaisun perusteella voidaan viimeistään todeta, että ko. Suomen järjestelmässä ei pitäisi olla mitään ongelmia valtion tuen näkökulmasta.

Saksan tapausta koskeva PwC:n EU Direct Tax Groupin uutiskirje

Espanjan tapaus

Espanjan tapauksessa oli kyse useiden Espanjan verosääntöjen soveltamisesta yhdessä siten, että lopputuloksena oli mahdollista saada hankittua veroetuja n. 20 %–30 % espanjalaisten telakoiden valmistamien alusten hinnasta. Vaikka järjestelyssä ei ollut kyse yhdestä tietystä toimesta tai edes toimijatahosta, vaan järjestelyjen kokonaisuudesta, EU:n komissio katsoi vuonna 2013, että kyseessä oli joka tapauksessa kielletty valtion tuki.

Vuonna 2015 EU:n yleinen tuomioistuin kuitenkin kumosi komission päätöksen. Tuomioistuin totesi muun muassa, että yhtä järjestelyn osapuolta (Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, ns. EIG) ei voitu pitää etuuden saajana, koska tämä ei ollut erillinen verosubjekti.

25.7.2018 antamassaan ratkaisussa (C-128/16, Comm. V. Spain) EUT muun ohessa kuitenkin toteaa, että EU:n yleinen tuomioistuin teki virheen arvioidessaan, että EIG:tä ei voitu pitää veroedun saajana ja tämä virhe on johtanut virheellisesti toteutettuun ns. valikoivuusanalyysiin. Tällä ja asiassa mainituilla muilla perusteilla EUT kumosi EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisun ja palautti asian sille uudelleenkäsiteltäväksi.

Espanjan tapausta koskeva PwC:n EU Direct Tax Groupin uutiskirje