PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan komissiolta direktiiviehdotus pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämisestä

Kirjoitimme syyskuussa Euroopan komission aikeista hillitä pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöä verosuunnittelussa. Komissio on 22.12.2021 antanut aiheesta direktiiviehdotuksen. Direktiivin on ehdotuksen mukaan määrä astua voimaan 1.1.2024.

Direktiivin tarkoituksena on estää veroetujen hankkiminen hyödyntämällä kansainvälisissä tilanteissa sellaisia yhtiöitä, joilla ei ole lainkaan taloudellista toimintaa tai sitä on hyvin vähän. Kyseinen direktiivi soveltuu EU:n sisäisiin tilanteisiin. Komission tarkoituksena on esittää vuoden 2022 aikana myös aloite, jolla voitaisiin puuttua EU:n ulkopuolisten pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön.

Direktiivi on rakennettu seitsemän vaiheen ympärille, joiden ydinsisältö on kuvattu alla.

1) Raportointivelvollisten määrittely

Vaiheen tarkoituksena on tunnistaa ns. gateway-kriteerien avulla yksiköt, jotka saattavat olla pöytälaatikkoyhtiöitä. Kriteerit mittaavat erityisesti passiivisen sekä ulkomaisen tulon osuutta kaikesta tulosta ja sitä, onko yksikön päivittäinen hallinto ja päätöksenteko ulkoistettu.

Raportointivelvollisina ei pidettäisi kuitenkaan esimerkiksi listattuja yhtiöitä tai monen tyyppisiä säänneltyjä rahoitusalan yhtiöitä.

2) Raportointi

Yksiköt, jotka edellisen vaiheen perusteella saattavat olla pöytälaatikkoyhtiöitä, joutuvat antamaan veroilmoituksellaan tietoja nk. substanssiinsa liittyen (erityisesti toimitiloistaan, pankkitileistään ja työntekijöistään).

Raportointivelvollisuuden laiminlyönti on tarkoitus sanktioida (seuraamuksen määrä olisi vähintään 5 % yksikön liikevaihdosta).

3) Alustava klassifiointi pöytälaatikkoyhtiöksi

Mikäli riittävää substanssia ei edellisen vaiheen raportoinnin perusteella ole, yksikkö katsotaan alustavasti pöytälaatikkoyhtiöksi.

4) Klassifioinnin peruuttaminen liiketaloudellisin perustein

Mikäli yksikkö on luokiteltu edellisessä vaiheessa alustavasti pöytälaatikkoyhtiöksi, sillä on mahdollisuus antaa vastakkaista näyttöä, eli käytännössä näyttöä siitä, minkä vuoksi rakenne on liiketaloudellisesti perusteltu.

5) Klassifioinnin peruuttaminen veromotiivien puutteen vuoksi

Edellisen vaiheen ohella yksikkö voi välttää klassifioinnin pöytälaatikkoyhtiöksi myös osoittamalla, ettei sen olemassaolo johda veroetuihin (yksikölle itselleen, konsernille tai viimesijaisille edunsaajille).

6) Seuraamukset pöytälaatikkoyhtiöille

Jos klassifiointia ei peruuteta vaiheissa 4 tai 5, yksikkö on pöytälaatikkoyhtiö. Pöytälaatikkoyhtiön tuloa verotetaan lähtökohtaisesti osakkaan tasolla kansallisten säännösten mukaisesti siinä EU:n jäsenmaassa, jossa osakas on yleisesti verovelvollinen. 

Pöytälaatikkoyhtiö ei myöskään voi saada kotipaikkatodistusta entiseen tapaan, eikä se voisi siten hyötyä verosopimuksista tai direktiiveistä.

7) Viranomaisten välinen tietojenvaihto

Tarkoituksena on, että jäsenvaltioiden viranomaisilla olisi tieto kaikista ensimmäisessä vaiheessa raportointivelvolliseksi määritellyistä sekä mahdollisista klassifioinnin muutoksista myöhemmissä vaiheissa. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää toista jäsenvaltiota järjestämään verotarkastuksen tietyssä yksikössä tosiseikkojen selvittämiseksi.

Ehdotuksen lausuntoaika on päättynyt 14.1.2022. Annetuissa lausunnoissa on mm. kritisoitu sekä verovelvolliselle että veroviranomaisille syntyvää hallinnollista taakkaa ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraavaa vähintään 5 %:n seuraamusmaksua verovelvollisen liikevaihdosta laskettuna.

Lisää tietoa komission sivuilta, PwC:n Tax Policy Alert -julkaisusta ja asiantuntijoiltamme.