PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan komission tiedonanto tulevaisuuden yritysverotusta koskevista toimenpiteistä

Euroopan komissio on 18.5.2021 antanut yritysverotusta koskevan tiedonannon, joka on osa Euroopan unionin tulevaa laajempaa verouudistusohjelmaa. Verouudistusohjelman tavoitteena on edistää vakaata, tehokasta ja oikeudenmukaista yritysverojärjestelmää Euroopan unionissa. 

Tiedonannossa komissio esittää lyhyen ja pitkän aikavälin vision siitä, kuinka Euroopan elpymistä COVID-19-pandemiasta voidaan tukea varmistaen samalla verotulojen riittävyys. Tiedonanto on jaettavissa kolmeen pääkohtaan.

Toimenpiteet

1) Komissio aikoo esittää vuoteen 2023 mennessä Euroopan unionin yritysverotusta koskevan uuden kehyksen (BEFIT eli ”Business in Europe: Framework for Income Taxation”). Kehyksen tavoitteena on muodostaa Euroopan unioniin yhtenäinen yritysverotuksen säännöstö, jolla vähennetään hallinnollista rasitusta, poistetaan veroesteitä ja luodaan yrityksille suotuisampi toimintaympäristö sisämarkkinoilla. Uusi kehys korvaa myös aiemman vireillä olevan ehdotuksen yhdistetystä yhteisöveropohjasta.

2) Tiedonannossa määritellään myös seuraavaksi kahdeksi vuodeksi verotusta koskevia toimenpiteitä, joilla edistetään tuottavia investointeja ja yrittäjyyttä, turvataan paremmin jäsenmaiden verotulot ja tuetaan vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta. 

Läpinäkyvyyttä tavoitellaan ehdottamalla, että eräiden suurten yritysten olisi julkistettava tosiasiallinen veroasteensa. Lisäksi tavoitteena on puuttua pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäyttöön. 

Elpymistä puolestaan tavoitellaan kannustamalla yrityksiä rahoittamaan toimintaansa omalla pääomalla velan sijasta. 

3) Komissio on antanut suosituksen tappioiden kotimaisesta kohtelusta. Suositus kehottaa sallimaan yrityksille tappiontasauksen ainakin edeltävälle verovuodelle. Tämä hyödyttäisi siis kohdennetusti yrityksiä, jotka tekivät voittoa ennen pandemiaa, sillä ne pystyisivät jälkikäteen tasoittamaan voittojaan vuosien 2020 ja 2021 mahdollisilla tappioilla. Tappiontasauksen määrä tulisi suosituksen mukaan kuitenkin rajoittaa kolmeen miljoonaan euroon yhtä tappiollista verovuotta kohden.

G7 & EU-komission tiedonanto

Komission tiedonanto käsittelee samoja teemoja kuin G7-maiden kesäkuun 2021 alussa julkaisema tiedonanto. Näitä ovat esimerkiksi vihreä siirtymä, maailmantalouden digitalisoituminen ja COVID-19-pandemian vaikutukset maailmantalouteen. 

G7-maat nostavat komission tavoin yhdeksi tavoitteekseen yritysverotuksen yhtenäistämisen globaalilla tasolla. Aloitteessa sitoudutaan pyrkimykseen saavuttaa maailmanlaajuinen vähimmäisveroaste. Komission tavoite on siis pykälää kunnianhimoisempi, kun pyrkimyksenä on luoda Euroopan unionin alueelle yhtenäinen yritysverotuksen säännöstö.

Tilaa PwC:n uutiskirje