PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos maastapoistumisverotuksesta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan maastapoistumisverotusta koskevien säännösten lisäämistä elinkeinoverolakiin. Lakimuutosten tavoitteena on veronkierron estäminen.

Maastapoistumisverotuksella tarkoitetaan verotusta sellaisessa tilanteessa, jossa ei tapahdu omaisuuden luovutusta verovelvolliselta toiselle, vaan jossa varoja tai yhtiön verotuksellinen kotipaikka siirretään toiseen valtioon niin, että ensimmäisellä sijaintivaltiolla ei ole siirron jälkeen oikeutta verottaa varoista kertyvää tuottoa. Tällä hetkellä Suomen verolainsäädännössä ei ole yleistä sääntelyä maastapoistumisverotuksesta. Maastapoistumisverotuksen taustalla on EU:n veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivi, joka pantaisiin toimeen esitysluonnoksen mukaisella lailla.

Esitysluonnoksessa määritellään ns. maastapoistumisarvo, joka olisi veronalaista tuloa.

Maastapoistumisarvolla tarkoitetaan esityksessä sellaista määrää, jolla toisistaan riippumattomat osapuolet tekisivät kaupat kyseessä olevista varoista tai velvoitteista ja siitä vähennettäisiin verotuksessa poistamaton hankintameno. Maastapoistumisarvoksi katsottaisiin myös kiinteän toimipaikan toiminnassa syntynyt liikearvo.

Esitysluonnoksen mukaan varojen maastapoistumisarvo katsottaisiin veronalaiseksi tuloksi neljässä tilanteessa, eli silloin kun

  1. verovelvollinen siirtää Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikastaan varoja toisessa valtiossa sijaitsevaan päätoimipaikkaan tai toiseen kiinteään toimipaikkaan, eikä Suomella enää siirron johdosta ole verotusoikeutta kyseisiin varoihin
  2. Suomesta sijaitsevasta päätoimipaikasta siirrettäisiin varoja toisessa valtiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, eikä Suomella enää siirron johdosta ole verotusoikeutta kyseisiin varoihin
  3. kiinteän toimipaikan toiminta siirretään pois Suomesta, eikä Suomella enää siirron johdosta ole verotusoikeutta kyseisiin varoihin, tai
  4. Suomessa yleisesti verovelvollisen yhteisön verotuksellinen kotipaikka siirtyy Suomen lainsäädännön tai verosopimuksen perusteella toiseen valtioon, paitsi niiden varojen osalta, jotka edelleen tosiasiallisesti liittyvät Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Esitysluonnoksen mukaan maastapoistumisverotus ei kuitenkaan koskisi sellaisia varojen siirtoja, jotka liittyvät arvopapereiden rahoitukseen tai jossa varat asetetaan vakuudeksi tai joissa varojen siirto tapahtuu vakavaraisuusvaatimusten täyttämiseksi tai likviditeetin hallinnan vuoksi ja varojen on tarkoitus palautua Suomeen 12 kuukauden kuluessa.

Maastapoistumisvero tulisi pääsääntöisesti maksettavaksi osana verovuodelta normaalisti maksettavia veroja. Maksua olisi kuitenkin mahdollista lykätä viiden vuoden aikana suoritettaviin eriin, jos siirto on tapahtunut toiseen EU-maahan tai tietyt kriteerit täyttävään ETA-valtioon (käytännössä Islantiin tai Norjaan).

Maastapoistumisverotusta koskeva lainsäädäntö koskisi myös niitä verovelvollisia, joiden verotettavan tulon laskentaan sovelletaan maatilatalouden tuloverolain tai tuloverolain säännöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa. Esitysluonnoksen lausuntokierros päättyy 8.8.2019.