PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi

Valtionvarainministeriö antoi 22.3.2018 luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Muutettavia säännöksiä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Tulolähdejaon perusteena on ollut pitää erillään eri verolakien perusteella laskettavat verotettavat tulot. Esitysluonnoksen tavoitteena on kuitenkin yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Uusi järjestelmä olisi myös yhdenmukainen niiden linjausten kanssa, jotka sisältyvät CCTB-direktiiviehdotukseen.

Annettu luonnos hallituksen esitykseksi muuttaisi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta.

Yhteisöillä ei olisi muun toiminnan tulolähdettä. Yhteisöjen, joilla ei lain voimaantulon jälkeen olisi muun toiminnan tulolähdettä, tulisi siis voida vähentää kaikki vähentämättä olevat tappiot elinkeinotulolähteessä.

Vaikka osalla yhteisöistä samoin kuin elinkeinoyhtymillä olisi muutosten jälkeen edelleen muun toiminnan tulolähde, tulisi näidenkin voida vähentää aikaisemmin vahvistettuja tappioita elinkeinotulolähteen tulosta silloin, kun tappio on aiheutunut jatkossa kiinteistöliiketoimintana käsiteltävästä toiminnasta. Yhteisöjen harjoittama muu toiminta ei kuitenkaan olisi elinkeinotoimintaa, vaikka siihen sovellettaisiinkin elinkeinoverolakia.

Elinkeinotoiminnan käsite laajenisi

Esityksen myötä elinkeinotoiminnan käsitettä laajennettaisiin koskemaan yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien harjoittamaa kiinteistöliiketoimintaa. Koska kiinteistöliiketoiminta olisi elinkeinotoimintaa, siihen kuuluvat kiinteistöt ja osakkeet olisivat käyttöomaisuutta eivätkä muuta omaisuutta. Yhteisön omistuksessa saattaa olla myös sellaista omaisuutta, joka ei käyttötarkoitukseltaan vastaa minkään elinkeinotoiminnan nykyisin omaisuuslajin laissa säädettyä määritelmää. Kun yhteisöjen kaikki toiminta jatkossa sisältyisi elinkeinotulolähteeseen, tullaan EVL:ään luomaan uusi omaisuuslaji. Siihen kuuluisi sellainen omaisuus, joka ei luonteensa perusteella kuulu mihinkään muuhun omaisuuslajiin.

Muutokset tuovat myös valtaosan kiinteistöliiketoiminnasta tavanomaisen elinkeinotoiminnan tulojen piiriin. Laajamittaiseen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen vuokraukseen liittyy nykyisin aikaisempaa enemmän liiketoiminnalle ominaisia piirteitä, joten toiminnan luonnehtiminen elinkeinotoiminnaksi on perusteltua.

Laajan kiinteistövuokrauksen käsitteleminen elinkeinotoimintana merkitsisi kuitenkin myös sitä, että yleishyödyllisen yhteisön harjoittamaan laajamittaiseen vuokraustoimintaan sovellettaisiin elinkeinoverolakia silloin, kun vuokraustoiminta ei ole osa yhteisön yleishyödyllistä tarkoitusta.

Tältä osin nykyisin osittain veronalaiset vuokratuotot sekä verovapaat luovutusvoitot olisivat veronalaista tuloa. Hallituksen esitys on tältä osin monitulkintainen, joten toivottavaa on, että lopullinen hallituksen esitys sisältäisi täsmällisemmän kannanoton siihen, milloin vuokraustoiminta voidaan tulkita osaksi yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen toteuttamista.

Pelkkä varallisuuden kerryttämä passiivinen tulo ei perinteisesti ole elinkeinotoiminnan tuloa. Elinkeinotoiminnan yleisinä tunnusmerkkeinä pidetään tavallisesti muun muassa voiton tavoittelua, toiminnan aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, toiminnan laajuutta ja jatkuvuutta sekä todellisen taloudellisen riskin olemassaoloa. Jotta toiminta on elinkeinotoimintaa, sen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa.

Kiinteistöjen vuokraustoiminta täyttäisi esitysluonnoksen mukaan siis elinkeinotoiminnan kriteerit silloin, kun toiminta on aktiivista. Vuokraustoiminnan luonnetta tulisi arvioida pitkällä aikavälillä eikä verovuosikohtaisesti. Jos keskinäisen kiinteistöyhtiön omistamat tilat ovat konsernin elinkeinotoiminnan käytössä, yhtiöön kuitenkin sovellettaisiin oikeuskäytännön perusteella elinkeinoverolakia kuten nykyisin.

Eräisiin yhteisöihin, kuten yleishyödyllisiin yhteisöihin, julkisyhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin sekä kiinteistöyhtiöihin sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia kuten nykyisinkin eli vain silloin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Asuintalovarauksesta verotuksessa annettua lakia muutettaisiin siten, että kiinteistöyhtiöt voisivat edelleen vähentää tulostaan asuintalovarauksen.

Konserniavustuksen antajien ja saajien piiri laajenisi myös nykyisestä, sillä laki koskisi jatkossa kaikkia niitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joihin sovelletaan elinkeinoverolakia.

Kerromme lisää tulonlähdejaon poistamisesta hallituksen lopullisen esityksen perusteella.