PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitus antoi esityksensä tulolähdejaon poistamiseksi

Hallitus on 29.11.2018 antanut eduskunnalle esityksensä koskien yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Olemme käsitelleet esityksen luonnoksia aiemmin keväällä ja marraskuun alussa omissa artikkeleissaan. Hallituksen esitys vastaa pitkälti toisen lausuntokierroksen mukaista hallituksen esityksen luonnosta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, tuloverolakia sekä konserniavustuksessa verotuksessa annettavaa. Muutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuonna 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Keskeiset huomiot

Hallituksen esityksen mukaan yhteisöjen verotuksessa sovellettaisiin pääsääntöisesti elinkeinoverolakia, maatalouden tulosta lukuun ottamatta.

Muiden kuin pääasiallisesti elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen, kuten yleishyödyllisten yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja asunto-osakeyhtiöiden sekä keskinäisten kiinteistöyhtiöiden, osalta elinkeinoverolaki soveltuisi kuitenkin edelleen vain siihen osaan yhteisöjen toiminnasta, jota pidetään elinkeinotoiminnan harjoittamisena.

Toisin kuin lain valmistelun alkuvaiheessa, elinkeinotoiminnan käsitettä ei esitetä laajennettavan. Kiinteistöliiketoimintaa ja kiinteistöjen vuokrausta ei ole tarkoitus sisällyttää elinkeinotoiminnan käsitteeseen.

Muun omaisuuden omaisuuslaji esitetään lisättäväksi yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen. Omaisuuslajilla on merkitystä esimerkiksi hankintamenon jaksottamisen ja arvonalennusten vähennyskelpoisuuden kannalta. Muun omaisuuden omaisuuslajiin on tarkoitus lukea sellainen omaisuus, joka ei suoraan liity yhteisön elinkeinotoimintaan. Myös sellainen yhteisön omaisuus, jota ei voida lukea muihin omaisuuslajeihin, katsottaisiin viimekädessä kuuluvaksi muun omaisuuden omaisuuslajiin.

Konserniavustuslakia esitetään muutettavaksi siten, että tulevaisuudessa se koskisi sellaisia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joiden verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia. Merkitystä ei olisi sillä, harjoittaako kyseinen yhteisö liiketoimintaa. Konserniavustuslain soveltamisala tulisi siis olennaisesti laajenemaan.