PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Henkilöstöannin verotukseen suunnitteilla tervetulleita muutoksia

Valtiovarainministeriössä on valmisteilla ehdotus uusiksi säännöksiksi koskien listaamattomien yhtiöiden henkilöstöannin verotusta. Uudet säännökset koskisivat tilanteita, joissa työntekijät merkitsevät työnantajayhtiönsä uusia osakkeita. Listattujen yhtiöiden henkilöstöantien verotussäännöksiin ei oltane tekemässä muutoksia.

Nykyisen tuloverolain 66.1 §:n mukaan henkilö voi merkitä työsuhteen perusteella yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa 10 % alemmalla hinnalla ilman, että hänelle muodostuu veronalaista etua. Ehtona on, että henkilöstön enemmistö on oikeutettu osallistumaan osakeantiin. 

Suunniteltujen uusien säännösten keskeisin muutos olisi se, että 10 %:n alennuksen sijaan henkilöstö voisi merkitä listaamattomia työnantajayhtiön osakkeita matemaattiseen arvoon (substanssiarvo tietyillä korjauksilla), joka on usein huomattavasti alle osakkeen käyvän arvon. 

Myös uusien säännösten mukaan henkilöstön enemmistön tulisi voida osallistua antiin.

Osakkeen arvostus jatkossa selkeämpää

Uudistus olisi tervetullut muutos. Ensinnäkin, se kannustaisi nykyistä paremmin yhtiöitä ottamaan henkilöstöä omistajiksi. Toiseksi, se poistaisi listaamattomien osakkeiden arvostamiseen liittyviä tulkintakysymyksiä henkilöstöantien yhteydessä. Esimerkiksi tilanteissa, joissa pääomasijoittaja on hankkinut merkittävän omistuksen yhtiössä, on nykyisten henkilöstöantia koskevien säännösten puitteissa ratkaistava se, kuinka pitkälle osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan pääomasijoittajan osakkeesta maksama hinta. Matemaattista arvoa ei uusienkaan säännösten mukaan katsottaisi osakkeen käyväksi arvoksi – henkilöstöanneissa vain hyväksyttäisiin, että matemaattinen arvo on muidenkin edellytysten täyttyessä verotuksellisesti ”riittävä” määrä. 

Työntekijä hyötyisi osakkeen arvonnoususta myydessään merkitsemiään osakkeita. Työntekijä maksaisi osakkeita myydessään syntyneestä arvonnoususta pääomatuloveron. Arvonnousu olisi myyntihinnan ja merkintähinnan välinen erotus. Vaihtoehtoisesti työntekijä voisi vähentää ns. hankintameno-olettaman, jos se olisi hänelle edullisempi.

Verovapaussäännöksen soveltuminen

Käytännössä sitä seikkaa, voiko henkilöstön enemmistö osallistua osakeantiin, on tarkasteltu joko työnantajayhtiön tai työnantajakonsernin tasolla. Nykyinen 10 %:n verovapaussäännös voi soveltua myös konsernin sisällä esimerkiksi silloin, kun konsernin tytäryhtiön henkilöstö merkitsee emoyhtiön osakkeita. 

Uudet säännökset tullevat koskemaan vain työnantajayhtiön osakkeita.

Verovapaan alennuksen rajaaminen vain työnantajayhtiön osakkeiden merkintään on heikennys nykyiseen tilanteeseen ja käytännössä estäisi alennuksen soveltamisen mm. tilanteissa, joissa kansainvälisen konsernin ulkomainen emoyhtiö tarjoaa osakkeitaan merkittäviksi suomalaisen tytäryhtiön työntekijöille.

Tosin vielä on epäselvää, koskisiko edellä mainittu rajaus myös listattuja yhtiöitä eli voisiko nykyinen 10 % verovapaa alennus edelleen toimia tilanteissa, missä listattu emoyhtiö tai muu listattu konserniyhtiö tarjoaa konsernin työntekijöille merkittäviksi osakkeitaan. 

Muutoksiin kohdistuvat avoinna olevat kysymykset selkiintynevät kevään aikana hallituksen esityksen myötä. 

 

Keskustelemme mielellämme siitä, olisiko henkilöstöanti uusien säännösten puitteissa teille sopiva palkitsemisen ja sitouttamisen keino. Autamme myös selvittämään mahdollista tarvetta päivittää yleisestikin palkitsemisstrategiaanne ja siihen liittyviä palkitsemiskeinojanne.

Ota yhteyttä:

Harri Hirvonen
harri.hirvonen@pwc.com
050 337 8218

Roosa Kohvakka
roosa.kohvakka@pwc.com
020 787 7690

Risto Löf
risto.lof@pwc.com
020 787 7811