PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Italia uudistaa siirtohinnoittelulainsäädäntöään

Italian siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntö muuttui marraskuun lopussa 2020, minkä myötä siirtohinnoitteludokumentointivaatimukset yhdenmukaistuivat OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kanssa. Uusi lainsäädäntö tarkoittaa huomattavaa muutosta siirtohinnoitteludokumentoinnin sisältövaatimuksiin aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna.

Vuodesta 2020 alkaen mahdollisilta siirtohinnoitteluoikaisuihin liittyviltä sanktioilta suojautuakseen yritysten (italialaiset kiinteät toimipaikat mukaan lukien) tulee laatia sekä Master File konsernitietoja koskien, että Local File verovelvollista koskevien tietojen osalta. Dokumenttien tulee olla italiankielisiä, mutta Master Filen voi laatia myös englanniksi. Dokumentoinnin voi laatia vain valituille, olennaisimmiksi katsotuille konsernin sisäisille liiketoimille, mutta tässä tapauksessa suojan mahdollisille sanktioille saa vain dokumentoitujen liiketoimien osalta. 

Mikä muuttuu Italiassa toimivien yrityksien siirtohinnoitteludokumentoinnissa?

Uutena vaatimuksena lainsäädäntöön tuli myös erillinen dokumentointi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisia alhaista lisäarvoa tuottavia palveluita koskien. Jotta verovelvollinen voi soveltaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaista yksinkertaistettua lähestymistapaa alhaista lisäarvoa tuottaville palveluille, verovelvollisen tulee laatia dokumentointi, joka sisältää mm. palveluiden kuvaukset, perustelut miksi palvelut katsotaan alhaista lisäarvoa tuottaviksi, kustannuspohjaa koskevat tiedot, allokaatioavaimet kustannusten jakamiseksi sekä palvelusopimukset. Epäselvää vielä kuitenkin on, onko alhaista lisäarvoa tuottavia palveluita koskeva dokumentointi Master Filesta ja Local Filesta erillinen dokumentti, vai voiko se sisältyä Local Fileen.

Suojautuakseen sanktioilta on yritysten annettava tieto siirtohinnoitteludokumentoinnin olemassaolosta veroviranomaiselle veroilmoituksen yhteydessä.

Jos verovelvollinen muuttaa aikaisemman verovuoden veroilmoitusta oikaisemalla siirtohinnoittelua markkinaehtoperiaatteen mukaiseksi siten että se nostaa verovelvollisen verotettavaa tuloa, verovelvollinen voi myös muuttaa vastaavan vuoden siirtohinnoitteludokumentointia ja ilmoittaa siirtohinnoitteludokumentoinnin olemassaolon korjatulla veroilmoituksella. 

Uusi lainsäädäntö myös mahdollistaa verotettavaa tuloa lisäävät veroilmoitusten muutokset ja dokumentoinnin laatimisen uusien vaatimusten mukaisesti ilman sanktioseuraamuksia ennen lainsäädännön voimaantuloa oleville avoinna oleville verovuosille edellyttäen, että uusien vaatimusten dokumentointi on tehty 31.12.2020 mennessä. Erityisesti huomioiden tämä erittäin tiukka aikataulu, säännösten soveltaminen on epäselvää ja siihen tarvitaan lisäohjeistusta.

Lisäksi uuden lainsäädännön mukaisesti verovelvollisen edustajan tulee sähköisesti allekirjoittaa elektronisessa muodossa oleva Master File ja Local File viimeistään veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Tämä siis tarkoittaa, että dokumenttien tulee olla valmiina veroilmoituksen määräpäivään mennessä. Siirtohinnoitteludokumentointi tulee kuitenkin toimittaa veroviranomaisille ainoastaan heidän pyynnöstään. Uuden lainsäädännön myötä määräaika toimittaa dokumentointi veroviranomaisen pyynnöstä piteni 10 päivästä 20 päivään. 

Lisätietoa PwC:n Tax Insights -julkaisusta