PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Suomen osingon verotusta koskevat säännökset osittain ristiriidassa EU-oikeuden kanssa

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen KHO:n ennakkoratkaisupyyntöön (asia C-480/19). Sen mukaan pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat perussopimuksen määräykset ovat osittain esteenä Suomen ulkomaiselta sijoitusrahastolta saatavan tulon verotusta koskevan lainsäädännön soveltamiselle.

Korkein hallinto-oikeus esitti Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön asiassa, joka koskee ulkomaiselta sijoitusrahastolta saatavan tulon verottamista Suomessa. Kyseessä olevassa tilanteessa luxemburgilaisesta SICAV-rahastosta saatua tuloa verotetaan kokonaan luonnollisen henkilön ansiotulona, kun kotimaisesta sijoitusrahastosta saatua tuloa verotetaan pääomatulona.

Julkisasiamies antoi asiassa 19.11.2020 ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan EU-oikeus muodostaa esteen sille, että ”samassa lainsäädännössä luokitellaan tällaisten [toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien] yhtiöiden maksamat osingot ansiotuloiksi, kun samassa lainsäädännössä todetaan, että osingot ovat lähtökohtaisesti pääomatuloja”.

Ratkaisu on luettavissa monivaiheisina perusteluineen kokonaisuudessaan täältä. Asiassa jäädään odottamaan EU-tuomioistuimen päätöstä.