PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO ei antanut valituslupaa carried interest -tuoton verotusta koskeville valituksille

Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksiin carried interest -tuoton verottamisesta ansiotulona. Hallinto-oikeus oli päätöksissään katsonut, että tulo tuli verottaa sen yksityisoikeudellisen muodon mukaisesti.

Kyse oli kommandiittiyhtiömuotoisesta kiinteistöpääomarahastosta. Carried interest -tuottoa maksettiin GP-yhtiölle aitakoron ylittymisen jälkeen. GP:lle maksettiin myös mm. hallinnointipalkkiota. GP-yhtiö jakoi voittonsa eteenpäin osinkoina osakeomistusten suhteessa. Osakkeenomistajina oli ns. avainhenkilöinä tiettyjä rahastomanagerin työntekijöitä. Ratkaistavana oli yksinkertaistaen se, oliko GP-yhtiön jakama osinko katsottava näiden henkilöiden palkaksi.

Verohallinto oli lausunut asiassa ennakkoratkaisuna, että osinko on katsottava palkaksi, josta työnantajan on mm. toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Perusteluissa oli mm. todettu, että hakija ei ollut esittänyt perusteluita sille, miksi tuotonjako on epäsymmetrinen, eivätkä ehdot ole sellaisia, joista riippumattomat osapuolet keskenään sopisivat.

Hallinto-oikeus oli puolestaan katsonut, että tuloa tuli verottaa muotonsa mukaisesti osinkotulona. Hallinto-oikeus ei antanut painoarvoa rahaston epäsymmetriselle voitonjaolle tai sille, että avainhenkilöiden tekemät sijoitukset olivat äänettömien yhtiömiesten sijoituksiin suhteutettuna nimellisiä. Hallinto-oikeus katsoi, että järjestelyn muoto vastasi sen sisältöä, eikä järjestelyllä pyritty saamaan verojärjestelmälle vieraita veroetuja.

Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksiin, eli hallinto-oikeuden päätökset jäivät lainvoimaisiksi. Saadut päätökset vahvistavat osaltaan oikeuskäytäntöä, jossa carried interest -tuottoa ei ole pidetty verotuksessa palkkana.

Tilaa PwC:n uutiskirje