PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO sovelsi lainalaisuusperiaatetta rajat ylittävää sulautumista koskevassa asiassa

Asiassa KHO 2019:111 toisessa EU:n jäsenvaltiossa jaksotetut lainojen järjestely- ja takauspalkkiot katsottiin sulautumisen seurauksena verovapaaksi Suomessa, koska Suomen verolainsäädännössä ei ollut nimenomaista säännöstä niiden taannehtivaksi tulouttamiseksi sulautumisen yhteydessä.

Rajat ylittävästä sulautumisesta johtuen suomalaiselle osakeyhtiölle siirtyi toisessa EU-maassa pankkitoimintaa harjoittaneelta yhtiöltä sen perimiä lainan järjestely- ja takauspalkkioita. Toisessa EU-maassa sijaitseva yhtiö ei ollut sulautumishetkellä tulouttanut verotuksessa palkkioita kokonaisuudessaan, sillä kyseisen valtion verolainsäädännön mukaan palkkiot oli verotuksessa jaksotettava tasaisesti laina-ajalle. Suomen verolainsäädännön mukaan kyseiset järjestely- ja takauspalkkiot olisi jaksotettu sopimusten tekovuodelle.

KHO:n päätöksessä oli kysymys siitä, olivatko sulautumisajankohtana toisen EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tulouttamatta olevat järjestely- ja takauspalkkiot katsottava sulautumisvuonna suomalaisen vastaanottavan osakeyhtiön verotettavaksi tuloksi.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sulautumista koskevan jatkuvuusperiaatteen voitiin KHO:n mukaan periaatteessa katsoa tukevan palkkioiden laina-aikaan perustuvaa tulouttamista myös Suomessa. 

Sulautumista koskevissa säännöksissä on säädetty kuitenkin vain varausten ja oikaisuerien lukemisesta vastaanottavan yhtiön tuloksi, mistä ei nyt ollut kyse. Näin ollen nimenomaisen säännöksen puuttuessa, ottaen myös huomioon verotuksen lainalaisuuden periaate, palkkioita ei voitu pitää suomalaisen osakeyhtiön verotettavana tulona.