PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta päätös korkovähennysrajoitusten tasetestin soveltumisesta

KHO julkaisi vuosikirjapäätöksen 2020:47 koskien korkovähennysrajoitusten tasetestiä. Tasetestillä tarkoitetaan velallisen oman pääoman ja taseen loppusumman suhteen vertaamista vastaavaan suhdelukuun konsernitasolla. Mikäli velallisen suhdeluku on konsernia korkeampi, korkovähennysrajoituksia ei sovelleta kyseisen velallisen verotuksessa.

Asiassa oli kyse siitä, mitä konsernitaseella laissa tarkoitetaan. Ratkaisussa ranskalainen sopimusperusteinen rahasto omisti luxemburgilaisen yhtiön, joka vuorostaan omisti enemmistön suomalaisen yhtiön osakkeista. Luxemburgilaisen yhtiön tasolla laadittua konsernitasetta ei voitu pitää säännösten tarkoittamana konsernitaseena siitä huolimatta, että rahasto ei ollut oikeushenkilö eikä verovelvollinen. Rahasto ei myöskään Ranskan lainsäädännön mukaan edes saanut laatia konsernitilinpäätöstä.

KHO on päätynyt vastaaviin lopputulemiin pääomarahastoja koskevissa ratkaisuissaan KHO 2018:2 sekä KHO 24.6.2015/1784. Ratkaisuista lienee pääteltävissä, että korkovähennysrajoitusten tarkoittama konsernitase olisi ainakin ulkomaisten pääomarahastojen kohdalla (vrt. kuntakonsernia koskeva KVL:n päätös 2014/10) laadittava ylintä määräysvaltaa käyttävän yksikön tasolla riippumatta tähän paikallisesti soveltuvista säännöksistä.