PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta päätös liiketoimintasiirron verotuksesta, kun vastaanottavana yhteisönä oli erikoissijoitusrahasto

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun 28.5.2020 (Taltionumero 2350) koskien EVL 52 d §:n soveltumista erikoissijoitusrahastoon. Päätös on julkaisematon. 

KHO:n ratkaistavana oli, pidettiinkö yhtiöiden pääomarahasto- ja kiinteistösijoitustoimintaan liittyvää liiketoimintasiirtoa EVL 52 d §:n mukaisesti veroneutraalina, kun vastaanottavana yhteisönä oli sijoitustoimintaa jatkamaan perustettava verovapaa erikoissijoitusrahasto, joka antaa luovuttaville yhtiöille vastikkeena rahasto-osuuksia. Keskusverolautakunta oli katsonut aiemmassa ennakkoratkaisussaan, ettei EVL 52 d § tulisi sovellettavaksi. KVL perusteli näkemystään sillä, että erikoissijoitusrahasto on tuloverolaissa säädetty verovapaaksi tulon perusteella suoritettavasta verosta, minkä vuoksi liiketoimintasiirrossa ei toteutuisi EVL 52 d §:n edellyttämä jatkuvuusperiaate. Liiketoimintasiirron pitäminen veroneutraalina kyseisissä olosuhteissa ei myöskään olisi yritysjärjestelydirektiivin tavoitteiden mukaista.

KHO kuitenkin katsoi, etteivät KVL:n mainitsemat perustelut muodostaneet estettä liiketoimintasiirron pitämiselle veroneutraalina. Lain sanamuodon mukaan tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaita yhteisöjä ei ole rajattu kyseisen kansallisen säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. KHO kumosi KVL:n antaman ennakkoratkaisun ja palautti asian KVL:lle uudelleen käsiteltäväksi sen osalta, muodostavatko siirrettäväksi tarkoitetut varat, velat ja varaukset lain edellyttämän liiketoimintakokonaisuuden.