PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Komissio on avannut julkisen kuulemisen energiaverodirektiivin uudistamisesta – kommentoi 14.10.2020 mennessä

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen energiaverodirektiivin uudistamisesta. Energiaverodirektiivin uudistamishanke on osa viime joulukuussa julkaistua Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Green Deal), jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Energiaverot ovat EU:ssa harmonisoituja veroja. Energiaverodirektiivillä (2003/96/EY) vahvistetaan energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevat Euroopan unionin säännöt. Energiaverodirektiiviä sovelletaan moottori- tai lämmityspolttoaineena (eli moottorien käyttämiseen ja lämmöntuotantoon) käytettäviin tuotteisiin ja sähköön. Energiatuotteiden muut käyttötarkoitukset, kuten niiden käyttö raaka-aineena, ja jotkin sähkön käyttötarkoitukset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. 

Energiaverodirektiivissä vahvistetaan verotuksen vähimmäistasot sähkölle sekä tuotteille, joita käytetään lämmitys- ja moottoripolttoaineina. Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa kansalliset verotasonsa näitä vähimmäistasoja korkeammiksi.

Pohjoismaisesta näkökulmasta nykyiset vähimmäisverotasot ovat todella alhaisia, sillä pohjoismaissa energiaverotusta käytetään ohjauskeinona selvästi vahvemmin kuin muualla Euroopassa.

Lisäksi energiaverodirektiivissä määritellään, mitkä EU-maiden yleistä energiaverotasoa koskevat vapautukset ja alennukset ovat sallittuja ja millä edellytyksin. Suomessa on esimerkiksi käytössä teollisuuden ja konesalien alempi sähkövero, energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus ja yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) verotuki.

Nykyinen energiaverodirektiivi on lähes 20 vuotta vanha, eikä se huomioi kaikkia käytössä olevia energiamuotoja tai polttoaineita. Uudistushankkeen keskeisinä tavoitteina on saattaa energiatuotteiden ja sähkön verotus vastaamaan EU:n energia- ja ilmastopolitiikkoja ja turvata EU:n sisämarkkinat päivittämällä verokantojen soveltamisala ja rakenne sekä järkeistämällä jäsenvaltioille vapaaehtoisten verovapautusten ja verohuojennusten käyttöä.

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä kansalaisten, organisaatioiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä direktiiviuudistuksesta ja sen toteuttamistavoista. Kaikki halukkaat voivat osallistua kuulemiseen täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kuulemiseen voi vastata 14.10.2020 saakka ja pääset siihen tästä.

Uutta hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia koskeva julkinen kuuleminen

Komissio on lisäksi avannut hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) eli niin sanottuja hiilitulleja koskevan julkisen kuulemisen. Hiilitullit olisivat valittuihin aloihin kohdistuva täysin uusi sääntelymekanismi. Niiden tarkoituksena olisi torjua riskiä siitä, että EU:n ulkopuolinen hiili-intensiivinen tuotanto hyötyisi EU-sääntelyä kevyemmästä sääntelystä EU:n nostaessa tavoitetasoaan. Tähän kuulemiseen voi vastata 28.10.2020 saakka ja pääset siihen tästä