PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Korkojen vähennyskelpoisuuteen tulossa merkittäviä lisärajoituksia – Hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö on antanut lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen voimassa olevien korkojen vähennysoikeutta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esitysluonnoksessa korkorajoitesäännöksiin esitetään merkittäviä muutoksia ja ne laajentaisivat voimaantullessaan korkorajoitusten soveltamisalaa huomattavasti.

Muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja luonnoksessa ehdotetaan direktiivin mahdollistamia helpotuksia käyttöönotettavaksi Suomessa hyvin rajoitetusti. Muutoksien ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 alusta lukien ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Esitysluonnoksen merkittävimmät ehdotukset:

  1. Rajoitesäännökset koskisivat jatkossa etuyhteyskorkojen lisäksi myös kolmansille osapuolille maksettuja korkomenoja.
  2. Rajoitesäännökset laajennettaisiin koskemaan myös TVL- ja MVL-tulolähteitä viittaussäännösten perusteella eli niiden piiriin tulisivat myös mm. asunto- ja kiinteistöyhtiöt.
  3. Rajoitesäännöt koskisivat jatkossa korkomenojen lisäksi myös kaikkia muita rahoituksen hankinnan yhteydessä syntyviä menoja eli rajoitesäännöksen piiriin kuuluvien rahoitusmenojen joukko laajenisi.
  4. Tasevapautussäännöstä luovuttaisiin eli rajoitesäännöistä ei enää voisi saada vapautusta yhtiön ja konsernitilinpäätöksen rahoitusrakenteen vertailun perusteella.
  5. Rajoitesäännökset olisivat yleiset kaikkia toimialoja koskevat eli mm. rahoitusalan yhtiöt tulisivat rajoitteiden piiriin. Myöskään infrastruktuurihankkeille ei ehdoteta poikkeusta rajoitteisiin.
  6. Rajoitesäännösten etuyhteysmääritelmä laajenisi, kun jatkossa etuyhteyteen riittäisi jo 25 %:n vaikutusvalta ja myös luonnollinen henkilö omistajana voisi synnyttää etuyhteyden.
  7. Rajoitesäännökset perustuisivat jatkossakin oikaistun verotettavan tulon perusteella laskettuun maksimimäärään ja raja säilyisi 25 %:ssa oikaistusta verotettavasta tulosta (konserniavustukset sisältävä verotettava tulos lisättynä korkomenoilla ja verotuksen poistoilla).
  8. Ehdotukseen sisältyy kaksi rahoitusmenojen euromäärään sidottua huojennusta. Etuyhteydessä syntyneet rahoitusmenot olisivat vähennyskelpoisia, jos rahoitusmenot yhteensä (etuyhteys- ja kolmansille maksetut) ovat alle 500 000 euroa verovuodessa. Mikäli nettorahoitusmeno olisi yli 500 000 euroa, rajoitesäännökset voisivat koskea nykyiseen tapaan koko rahoitusmenoa eikä vain 500 000 euron ylittävää osaa. Kolmansille osapuolille maksetut rahoitusmenot olisivat perusäännöstä poiketen aina vähennyskelpoisia 3 000 000 euroon saakka (mikäli menot muutoin markkinaehtoisia ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä).
  9. Uusia rajoitussäännöksiä ei sovellettaisi itsenäisiin verovelvollisiin eli rahoitusmenojen vähennyskelpoisuutta rajoitettaisiin ainoastaan, jos verovelvollinen on osa konsernia tai on etuyhteydessä toiseen osapuoleen tai sillä on kiinteä toimipaikka.
  10. Vähennyskelvottomat rahoitusmenot siirtyisivät tuleville vuosille vähennettäviksi kuten nykyisinkin ilman aikarajaa ja ilman omistajanvaihdoksiin liittyviä rajoituksia.

Ehdotetut muutokset laajentaisivat nykyisten rajoitesäännösten soveltamisalaa merkittävästi, kun niiden piiriin tulisi nykyistä enemmän verovelvollisia. Myös rajoitettujen rahoitusmenojen määritelmä laajenisi. Ehdotetut muutokset koskisivat myös jo olemassa olevia rahoitussopimuksia eivätkä vain rajoitteiden voimaantulon jälkeen laadittavia sopimuksia.