PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kuka vastaa tulli-ilmoituksen virheestä?

KHO katsoi päätöksessään KHO:2016:152, että ilman omaa erillistä suostumusta tulli-ilmoituksille tavaranhaltijaksi merkityllä ostajalla ei ollut velvollisuutta maksaa tullin jälkitarkastuksen perusteella maahantuoduille tavaroille määrättyä polkumyyntitullia. Asiaan ei vaikuttanut se, että ostaja oli tiennyt menettelystä ja vähentänyt maahantuonnin arvonlisäveron.

Suomalainen yhtiö (A Oy) oli ostanut hollantilaiselta yhtiöltä (B) teräskiinnikkeitä ja aluslaattoja, jotka oli toimitettu hollantilaisen yhtiön toimeksiannosta suoraan Suomeen A Oy:lle Malesiasta. Tullille esitetyissä B:n A Oy:lle osoittamissa kauppalaskuissa oli ollut toimitusehtoa koskenut merkintä DDP (Delivery Duty Paid). Tulli-ilmoituksen B:n toimeksiannosta tehnyt huolintaliike oli ilmoittanut tavaranhaltijaksi A Oy:n, joka oli merkitty tullauspäätöksessä tavaranhaltijaksi. Huolintaliike ei ollut pyytänyt A Oy:ltä valtakirjaa tulli-ilmoituksen tekemiselle. Tulli-ilmoituksilla ilmoitettuihin tullinimikkeisiin ei kohdistunut tullia. Tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen Tulli suoritti jälkitarkastuksen, jossa todettiin, että maahantuotujen tavaroiden tullinimikkeet oli ilmoitettu väärin. Tullin jälkitarkastuksen mukaan tavaroiden oikeisiin tullitariffinimikkeisiin kohdistui polkumyyntitullia 85 %. Tämän seurauksena Tulli määräsi jälkikantopäätöksillään A Oy:n maksettavaksi polkumyyntitullia, sille laskettua arvonlisäveroa ja tullinkorotusta.

KHO katsoi, että jälkikantopäätöksiä ei voitu kohdistaa ostajaan eli A Oy:öön, koska A Oy:n ilmoittaminen tulli-ilmoituksessa tavaranhaltijaksi ei ollut perustunut A Oy:n huolintaliikkeelle antamaan valtuutukseen, eikä yhtiötä muullakaan perusteella ollut pidettävä tullikoodeksissa tarkoitettuna tavaranhaltijana. Tämän vuoksi jälkikantopäätökset kumottiin.

KHO:n ratkaisun mukaan olennaista määriteltäessä tavaranhaltijaa ei ollut käytetty toimitusehto tai se, että suomalainen yhtiö oli ostanut tavarat ja ne saapuivat suoraan Suomeen yhteisön ulkopuolelta. KHO toteaa ratkaisussaan, että yhteisön tullilainsäädännön mukaan se, joka on ilmoitettu tulli-ilmoituksessa tavaranhaltijaksi, vastaa tulli-ilmoituksella annettujen tietojen oikeellisuudesta ja on vastuussa mahdollisten virheellisten tietojen antamisesta aiheutuvista seuraamuksista. Tämä seikka on omiaan korostamaan sitä, että ketään ei voida merkitä tavaranhaltijaksi ilman tämän omaa suostumusta.

Näkemyksemme mukaan DDP-toimituksissa on hyvin yleistä, että tavaroiden myyjä antaa huolintaliikkeelle toimeksiannon ja pyytää laatimaan tulli-ilmoituksen siten, että tavaroiden ostaja merkitään tavaranhaltijaksi. Tällöin tavaroiden ostajalla on oikeus vähentää maahantuonnin arvonlisävero. Käytännössä KHO:n ratkaisun seurauksena huolintaliikkeiden tulee jatkossa varmistua siitä, että yritystä ei merkitä tulli-ilmoituksella tavaranhaltijaksi ilman tämän antamaa erillistä suostumusta.