PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL:ltä linjaus asunto-osakeyhtiön roolista sähkönmyyjänä

Keskusverolautakunta on 14.6.2019 antamassaan ei lainvoimaisessa päätöksessä KVL 2019:28 linjannut asunto-osakeyhtiön roolia arvonlisäverovelvollisena sähkönmyyjänä. Mikäli korkein hallinto-oikeus pysyttää päätöksen, sillä on merkitystä asunto-osakeyhtiöiden ja jopa yksityishenkilöiden arvonlisäverokohteluun sähkön tuottajina sekä toisaalta sähköyhtiöiden tällaisilta piensähköntuottajilta lunastaman sähkön arvonlisäverokohteluun tulevaisuudessa. 

Asunto-osakeyhtiö oli hankkinut aurinkosähköjärjestelmän, jonka kustannukset oli veloitettu vastikeperusteisesti osakkailta. Asunto-osakeyhtiön tuottama sähkö käytettiin ensisijaisesti asunto-osakeyhtiön yleisissä tiloissa. Ylimenevä sähkö luovutettiin osakkaille käytettäväksi sähköautojen latauspisteissä. Asunto-osakeyhtiö myi ylijäämäsähköä vastiketta vastaan myös sähköyhtiölle luovuttamalla tuottamansa sähkön yleiseen sähköverkkoon. 

Asunto-osakeyhtiö luovutti sähköä myös ilmaiseksi sähköyhtiölle luovutettavaksi edelleen hyväntekeväisyyteen. Lisäksi asunto-osakeyhtiö luovutti sähköä sähköautojen latauspistepalvelua tarjoavan yhtiön välityksellä siten, että se sai maksun verkkoon luovuttamastaan sähköstä kyseiseltä operaattorilta. Osakas, joka käytti latauspistettä, suoritti puolestaan maksun operaattorille.

Keskusverolautakunta katsoi, että siltä osin kun asunto-osakeyhtiö peri sähköstä korvauksen osakkaalta osana arvonlisäverotonta yhtiövastiketta, kyse oli verottomasta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen yhteydessä tapahtuvasta sähkön luovuttamisesta, josta ei tullut suorittaa arvonlisäveroa. Tältä osin sillä, oliko sähkö itse tuotettua vai sähköyhtiöltä ostettua, ei ollut merkitystä. Toisaalta, kun Asunto-osakeyhtiö myi vastikkeellisesti sähköä sähköyhtiölle, kysymys oli verollisesta liiketoiminnasta, josta Asunto-osakeyhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa, mikäli sen myynnit ylittivät 10 000 euron tilikausittaisen liikevaihtorajan. Merkitystä ei tältä osin ollut sillä, oliko myydyn sähkön määrä sähköyhtiöltä ostettua sähkön määrää suurempi.

Keskusverolautakunta viittasi päätöksessään EU-tuomioistuimen päätökseen C-219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr. Päätöksessä, jonka EU-tuomioistuin antoi jo kesäkuussa 2013, katsottiin että maanviljelijän omakotitalonsa katolle asennettujen aurinkopaneelien kautta tuotetun sähkön myynti sähköyhtiölle on arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa. 

Päätöksen vaikutukset eri osapuolille

Keskusverolautakunnan päätös ei ole lainvoimainen. Jos KHO kuitenkin pysyttää päätöksen, jota voidaan pitää todennäköisenä huomioiden KVL:n viittaama EU-tuomioistuimen yksiselitteinen päätös, asunto-osakeyhtiöt ja jopa yksityistaloudetkin ovat jatkossa arvonlisäverovelvollisia sähkön myynnistä sähköyhtiölle, mikäli 10 000 euron liikevaihtoraja ylittyy. Samalla myyjä voi vähentää aurinkopaneelit sekä muut verolliseen sähköntuotantoon tekemänsä hankinnat arvonlisäverotuksessaan. Arvonlisäverovelvolliseksi voidaan hakeutua, vaikka 10 000 euron liikevaihdon alaraja ei ylittyisikään. 

Sähköyhtiön näkökulmasta keskusverolautakunnan antama päätös jäädessään lainvoimaiseksi muuttaisi voimassa olevaa oikeustilaa, jonka mukaan yksityistalouksien, taloyhtiöiden tai muiden tahojen sähköverkkoon tuottamasta sähköstä saadusta korvauksesta ei ole suoritettava arvonlisäveroa.

Vastaisuudessa sähköyhtiön tai välittäjän olisi katsottava, että yleiseen sähköverkkoon luovutetun sähkön osalta sähköyhtiö saa luovuttajalta arvonlisäverolain mukaisen laskun. Ilman laskuun merkittyä avointa arvonlisäveroa sähköyhtiöllä ei ole oikeutta vähentää ostamaansa sähköön sisältyvää arvonlisäveroa. 

Mikäli päätös jää lainvoimaiseksi, sähköyhtiöiden on hyvä ohjeistaa sopimuskumppaneidensa toimintaa, sillä asunto-osakeyhtiöillä, muilla kiinteistöyhtiöillä ja piensähköntuottajilla ei välttämättä ole kokemusta arvonlisäverollisesta toiminnasta aikaisemmin. 

 

Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla päätöksen vaikutuksista omaan liiketoimintaanne!