PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa koskeva selvitystyö etenee - VM ei puolla veron käyttöönottoa

Marinin hallituksen hallitusohjelman harmaan talouden vastaisia toimia koskevan liitteen yhtenä kirjauksena on: ”Selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.”

Valtiovarainministeriö on 7.2.2020 julkaissut tämän kirjauksen perusteella laaditun selvityksen

Selvityksen sisältö on rajattu siten, että siinä käsitellään maastapoistumisverotuksen sääntelymahdollisuutta ja -tarpeita ainoastaan luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen, pääasiassa luovutusvoittoverotuksen, näkökulmasta. Selvityksen ulkopuolelle on rajattu maastapoistumisverotukseen luonnollisten henkilöiden perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta liittyvät sääntelymahdollisuudet ja -tarpeet sekä kysymykset, joista valtiovarainministeriön vero-osasto tulee antamaan erillisen selvityksen vuosina 2020–2021. 

Maastapoistumisverolla (tästä käytetään toisinaan myös nimityksiä exit-vero ja arvonnousuverovero) tarkoitetaan yleisesti ottaen verotusta tilanteessa, jossa verovelvollinen siirtää asuinpaikkansa tai omaisuutta toiseen valtioon siten, että ensimmäisellä valtiolla ei ole enää oikeutta verottaa omaisuudesta kertyvää tuottoa. 

Verotuksen perusteena olisi henkilön omaisuuden arvonnousu Suomessa asumisen aikana. Verovelvollisuus aiheutuisi siten asuinpaikan tai omaisuuden siirron perusteella, vaikka omaisuutta ei olisi tuolloin tosiasiassa vielä luovutettu edelleen.

Käytännössä veromalli antaisi verotusoikeuden kuvitteelliseen myyntivoittoon sille maalle, jossa asuessa omaisuuden arvonnousu on tapahtunut.

Maastapoistumisveron käyttöönoton hyödyt ja ongelmat

Valtiovarainministeriön laatimassa selvityksessä todetaan, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön tuloverotuksessa tällainen luonnollisten henkilöiden maastapoistumisvero eli varojen arvonnousun verotus, kun henkilö muuttaa ulkomaille. Veromallilla olisi mahdollista puuttua valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun sekä verotuksen välttämiseen pyrkivään maastamuuttoon.

Toisaalta veromalliin liittyy ilmeisiä haasteita ja ongelmallisuuksia. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Se saattaisi myös vähentää erityisasiantuntijoiden haluukkuutta tulla Suomeen henkiökohtaiseen varallisuuteen ja sen verotukseen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. 

Toinen haaste on maastapoistumisveron maksuunpanoajankohdan määrittäminen; maastamuuttovuonna vai vasta tulon realisoituessa. Lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan veromallin ja Suomen solmimien verosopimusten yhteensovittaminen voi osoittautua ongelmalliseksi.

Tällä hetkellä valtaosa Suomen solmimista verosopimuksista ei mahdollista kaikkien omaisuuslajien maastapoistumisverotusta, vaan edellyttäisi verosopimusten uudelleenneuvottelua.

Veromalli voisi mahdollisesti myös aiheuttaa verosopimusten tulkintaerimielisyyksiä sekä juridista kaksinkertaista verotusta.  

Selvityksessä esitetään, että kaksinkertainen verotus voitaisiin poistaa siten, että Suomi hyvittäisi ulkomailla samasta tulosta (luovutusvoitosta) perityn veron Suomessa maksettavasta maastapoistumisverosta. Ulkomaisen veron hyvittäminen voisi kuitenkin pienentää merkittävästi luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotuksen verokertymää Suomessa. 

Ottaen huomioon, että vero kohdistuisi suurella todennäköisyydellä harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa, ulkomaisen veron hyvittäminen voisi tehdä nyt kyseessä olevan veromallin useassa tilanteessa jopa kokonaan merkityksettömäksi.

Selvityksen perusteella veromalli todennäköisesti aiheuttaisi siitä saatavaa fiskaalista hyötyä enemmän hallinnollisia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä verovelvolliselle että Verohallinnolle.

Valtionvarainministeriö katsookin selvityksessään, että välittömiin lainsäädäntötoimiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sen sijaan valtionvarainministeriön mielestä Suomen tulee seurata, kuinka sääntelyn tarve ja kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät.

Seuraamme tiiviisti asian poliittista käsittelyä.

 

Mikäli Suomesta muutto on sinulle ajankohtainen, keskustelemme mielellämme siitä, miten voimme auttaa, jotta niin vero-, lupa- kuin muutkin muuttoon liittyvät asiat hoituvat mahdollisimman sujuvasti.