PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia odotettavissa Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädäntöön

Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädäntöön on suunnitteilla muutoksia, jotka ovat nyt lausuntokierroksella. Lausuntokierros lyhyt ja se päättyy jo 1.6.2021. Ehdotetut muutokset veisivät Ison-Britannian siirtohinnoittelusäännöksiä lähemmäs muiden maiden dokumentointivaatimuksia sekä BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -projektin toimenpiteen 13 mukaista siirtohinnoitteludokumentointia, mutta niihin sisältyy myös uusia elementtejä.

Pääasiallisimmat muutokset olisivat seuraavat:

  1. Pakollinen master file ja local file Isossa-Britanniassa toimiville monikansallisille yrityksille, jotka ovat velvollisia laatimaan verotuksen maakohtaisen raportoinnin (Country-by-Country reporting, CbCR).
  2. Rajat ylittäviä konsernin sisäisiä liiketoimia koskeva veroilmoituslomake osana vuosittaista veroilmoitusta kaikille yhtiöille, jotka ovat Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädännön piirissä.
  3. ”Evidence log” tai vastaava dokumentti olennaisten seikkojen todentamiseksi.

Master file ja local file

Ison-Britannian veroviranomainen (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) ehdottaa pakollisena vaatimuksena master filea ja local filea Isossa-Britanniassa toimiville monikansallisille yrityksille, jotka ovat velvollisia laatimaan verotuksen maakohtaisen raportoinnin. Maakohtainen raportointi on laadittava, jos konsernin liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan master file ja local file tulisi toimittaa veroviranomaiselle 30 päivän kuluessa pyynnöstä.

Ehdotettu vaatimus master filestä ja local filestä yhtenäistäisi Ison-Britannian dokumentointivaatimuksia muiden maiden kanssa, joissa jo edellytetään BEPS 13 -toimenpiteen mukaista siirtohinnoitteludokumentointia. Näin ollen niille monikansallisille yhtiöille, jotka jo laativat master filen ja local filet, lainsäädäntömuutos ei välttämättä olisi merkittävä muutos.

Konsernin sisäisiä liiketoimia koskeva veroilmoituslomake

Ehdotettuihin muutoksiin sisältyy rajat ylittäviä konsernin sisäisiä liiketoimia koskeva veroilmoituslomake (International Dealings Schedule, IDS), jota HMRC hyödyntäisi siirtohinnoitteluriskien kartoittamiseen tarkemmalla tasolla. Kaikki Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädännön piiriin kuuluvat yhtiöt olisivat velvollisia antamaan lomakkeen osana veroilmoitusta. Siten vaatimuksen ulkopuolelle jäisivät lähtökohtaisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Lomakkeella annettaviin tietoihin sisältyisi mm. liiketoimen tyyppi, määrä, vastapuoli, liiketoimeen sovellettu siirtohinnoittelumetodologia, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja rahoitusliiketoimet.

Ehdotukseen sisältyvä listaus veroilmoituslomakkeella annettavista tiedoista on laaja ja lomakkeen laatiminen voi aiheuttaa merkittävää työmäärää verovelvolliselle. Ehdotukseen sisältyvien raportoitavien tietojen laajuus herättää myös kysymyksiä, ovatko kaikki vaaditut tiedot olennaisia siirtohinnoitteluriskien kartoittamiseksi.

Evidence log

Osana ehdotettua master file ja local file -vaatimusta HMRC tutkii mahdollisuutta lisätä vaatimus niin sanotusta ”evidence logista” osaksi local filea. Se mahdollisesti esitettäisiin local filen liitteenä. Evidence logiin sisältyviä tietoja voisivat olla esimerkiksi kopiot sähköposteista, muistiinpanot työntekijöiden haastatteluista ja asiakkailta saatu näyttö.

Evidence login edellyttäminen kaikilta monikansallisilta yhtiöiltä olisi uusi ja BEPS-toimenpide 13:n mukaisen siirtohinnoitteludokumentoinnin ylittävä vaatimus. Oletettavaa on, että evidence login kokoaminen ja ylläpito liiketoimista, joissa toisena osapuolena on Isossa-Britanniassa sijaitseva konserniyhtiö, lisäisi merkittävästi monikansallisten yhtiöiden raportointitaakkaa.

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta