PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia työpanososinkojen ja alihintaisten työsuhdeoptioiden kohteluun

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 64/2019), jossa esitetään muutoksia eläkkeen perusteena olevan työansion käsitteeseen. Hallituksen esityksen mukaan työpanokseen perustuva osinko laskettaisiin jatkossa mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään työsuhdeoptioiden ja osakepalkkioiden säännöksiin liittyviä täsmennyksiä. 

Työpanososingot eläkevakuuttamisen piiriin

Työpanokseen perustuvien osinkojen lukeminen mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon laajentaisi työeläkevakuutettavien ansioiden piiriä nykyisestä ja edellyttäisi työnantajalta työeläkevakuutusmaksun maksamista myös näiden suoritusten osalta. Työnantajan tulisi ilmoittaa työeläkelakien mukaan vakuutettavat työpanokseen perustuvat osingot tulorekisteriin omalla koodilla. 

Tuoreesta hallituksen esityksen luonnoksesta seuraisi, että työpanosinko tulisi vuodesta 2021 lähtien työeläkemaksun (ei YEL-/MYEL-vakuutetuilla) ja sairausvakuutusmaksun piiriin. Uudistuksen taustalla on yleinen ajatus siitä, että sivukulut maksetaan kaikista suoraan työstä vastikkeena maksetuista suorituksista (ei kuitenkaan elinkeinoharjoittajalle maksetuista korvauksista).

Uudistuksen jälkeen työpanososinko ei olisi enää normaalia palkkaa tai palkan tavoin verotettua tulospalkkiota eli bonusta houkuttelevampi palkitsemisen tapa. 

Työpanososinko on ollut suosittu palkitsemismuoto mm.  lääkäri-, konsultti- ja muissa asiantuntijayrityksissä, mutta ehdotetun uudistuksen myötä on odotettavissa, että työpanososingon käyttäminen palkitsemismuotona tulee vähenemään. Näissä tapauksissa ratkaisu avaintyöntekijöiden palkitsemiseen jatkossa voi löytyä erilaisista osakeperusteisista kannustimista.

Alihintaisten työsuhdeoptioetujen ilmoittamiseen muutos

Nykyisin alihintainen työsuhdeoptioetu luetaan työntekijän eläkelakia sovellettaessa eläkkeeseen oikeuttaviin työansioihin riippumatta siitä, milloin optio tosiasiallisesti käytetään. Jatkossa eläkkeeseen oikeuttaviin työansioihin luettaisiin sellaiset alihintaiset työsuhdeoptioedut, jotka tosiasiallisesti käytettäisiin vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta. Alihintaisella työsuhdeoptioedulla tarkoitetaan tilannetta, jossa option merkintähinta on alle 50 % option antamisajankohdan mukaisesta osakkeen käyvästä arvosta.

Alihintaisia työsuhdeoptioetuja koskeva muutos tarkoittaisi työnantajan kannalta sitä, että työsuhdeoptiosta saatava etu ilmoitettaisiin tulorekisteriin vasta työsuhdeoption käyttöajankohtana eikä option antamisajankohtana, kuten nykyisin. 

Työeläkevakuuttamisen laiminlyönti

Hallituksen esityksen mukaan työntekijälle ei jatkossa karttuisi kuitenkaan eläkettä sellaisista tilanteissa, joissa työnantaja on järjestelmällisesti laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa työntekijälleen eläkevakuutus ja työntekijä on tiennyt laiminlyönnistä ja omalla toiminnallaan mahdollistanut laiminlyönnin. Työntekijä on näissä tilanteissa myös itse välttänyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun maksamisen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.