PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Myös etätyössä on huomioitava sosiaaliturvasäännökset

Etätyöskentelyn määrä on viime vuosien aikana kasvanut ja yhä useampi työntekijä tekee tai suunnittelee tekevänsä etätöitä ulkomailta käsin esimerkiksi Suomessa olevan työnantajansa lukuun. Ulkomaiden etätyöjärjestelyissä tulee huomioida, että ulkomaantyöskentelyn vakuuttamissäännöt pätevät ulkomailla etätyötä tekeviin työntekijöihin samoin kuin muihin ulkomailla työskenteleviin henkilöihin.

Työnantaja voi hakea tilapäisesti EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa etätyötä tekevälle työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Käytäntö on siten sama kuin lähetettyjen työntekijöiden osalta. Mikäli todistuksen saamisedellytykset täyttyvät, Eläketurvakeskus myöntää etätyöntekijälle A1-todistuksen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) tai todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (muut kuin edellä mainitut maat).

Työntekijän ja työnantajan tulisi sopia etätyöjärjestelystä kirjallisesti ja määrittää vakuutuspalkka, mikäli ulkomaantyöskentely kestää vähintään kuusi kuukautta.

Ellei työntekijälle voida hakea lähetetyn työntekijän todistusta esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä asettuu vakituisesti asumaan ulkomaille, sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen (883/2004) mukaan EU-alueella työskenteleviin työntekijöihin sen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä, jossa työntekijä fyysisesti työskentelee. Näin ollen esimerkiksi työntekijään, joka tekee etätöitä Saksassa, sovelletaan Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Tällöin työntekijä ei voi kuulua yhtäaikaisesti Suomen sosiaaliturvaan. Edellä mainittu koskee myös ETA-maita ja Sveitsiä.

Muuhun kuin EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan lähetettävän työntekijän tai etätyöntekijän Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta on haettava päätös Kansaneläkelaitokselta. Kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut ovat kuitenkin tässä tapauksessa mahdollisia, mikäli myös työskentelyvaltiossa tulee maksaa lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja.

Etätyöskentelytilanteissa on tärkeää kiinnittää huomiota sosiaaliturva-asioiden lisäksi myös etätyöskentelyn verovaikutuksiin sekä etätyötä tekevän työntekijän että työnantajayrityksen osalta.

Työntekijästä voi tulla verovelvollinen työskentelyvaltiossa, jolloin saattaa syntyä kaksinkertaista verotusta ulkomaantyöskentelystä saadun palkan osalta, sillä etätyöskentelytilanteissa palkkaan ei lähtökohtaisesti voida soveltaa ns. kuuden kuukauden sääntöä.

Työntekijän työskentely ulkomailla voi muodostaa kiinteän toimipaikan suomalaiselle työnantajayritykselle, vaikka henkilö olisi ainut yrityksen työntekijä kyseisessä maassa. Kiinteä toimipaikka syntyy nykyisin aiempaa herkemmin mm. OECD:n BEPS-projektista johtuen. Kiinteän toimipaikan muodostumisesta johtuen työnantajayritykselle syntyy erilaisia rekisteröinti-, raportointi- ja veronmaksuvelvoitteita työskentelyvaltiossa. On lisäksi huomattava, että maasta riippuen työnantajalle voi syntyä ennakonpidätys- ja raportointivelvoitteita, vaikka ao. maahan ei muodostuisikaan kiinteää toimipaikkaa.

Me PwC:llä autamme mielellämme kansainvälisissä vero- ja sosiaaliturvakysymyksissä. Kansainvälisen verkostomme kautta hoituvat myös kohdemaassa mahdollisesti tarvittava neuvonta tai järjestelyt. Otathan yhteyttä!