PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD:ltä ohje COVID-19-pandemian vaikutuksista siirtohinnoitteluun

OECD julkaisi 18.12.2020 ohjeistuksen markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Uutta tulkintaohjetta sovelletaan yhdessä OECD:n vuonna 2017 julkaiseman siirtohinnoitteluohjeistuksen kanssa. Ohje käsittelee seuraavia neljää teemaa, joihin pandemialla on ollut vaikutuksia:

  • Vertailuanalyysit
  • Toiminnan tappiollisuus ja  COVID-19:n aiheuttamien erityisten kulujen allokointi
  • Valtioiden myöntämä tuki  COVID-19-tilanteeseen
  • Rajat ylittävät siirtohinnoittelun ennakkosopimukset (APA).

Ohjeessa käydään läpi keinoja arvioida pandemian vaikutuksia etuyhteysliiketoimiin ja yhtiöiden kannattavuuteen, keinoja hankkia tietoa vertailukelpoisista hinnoista ja arvioida, miten markkinaehtoperiaatetta soveltaen konserniosapuolten tulisi vastata pandemian vaikutuksista. 

Ohjeen mukaan pandemian vaikutukset tulisi huomioida konsernin sisäiseen hinnoitteluun ja esim. yhtiön kannattavuuteen. Tässä voidaan ottaa huomioon mm. toteutuneen ja budjetoidun tai normaalin myynnin, kulujen ja käyttöasteen erot. Lisäksi mm. valtion tukien sekä kertaluonteisten ja erityisten kulujen vaikutusten jakautumista etuyhteysosapuolien välillä arvioidaan markkinaehtoperiaatteen kannalta.

Vertailuanalyysit

Pandemian aiheuttama markkinahäiriö on laajalti heikentänyt historiallisen vertailuaineiston luotettavuutta. Tämä vaikeuttaa osaltaan merkittävästi sekä liiketoimien hinnan asetantaa että jälkikäteistä testaamista vertailuanalyysien avulla.

Pandemiavuoden hinnan asetannassa käytettävään tietoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Perusteltuja oikaisuita historialliseen dataan pidetään mahdollisina.

Oikaisun perusteina nostetaan esiin mm. makroekonominen data, jota mahdollisesti tukee tilastollinen analyysi esimerkiksi BKT:n muutoksen vaikutuksista kannattavuuteen. Toisaalta mikä vain soveltuva julkinen lähde saattaa ohjeen mukaan tarjota tukea hinnanasetantaan ennen kuin vertailuaineistona käytettävät vuoden 2020 tilinpäätöstiedot tulevat saataville. Oikaisun soveltuvuutta on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. pandemian vaikutukset tarkasteltavaan toimialaan ja markkina-alueeseen.

Toisaalta vuoden 2021 aikana laadittavien vuoden 2020 operatiivisia liiketoimia koskevien vertailuanalyysien kohdalla on mahdollista harkita poikkeuksellisesti yhden vuoden datan käyttöä normaaliolosuhteissa käytettävän kolmen vuoden vertailuaineiston sijaan.

Pandemiavuotta koskevissa vertailuanalyyseissä on myös kiinnitettävä erityistä huomiota vertailukelpoisuuteen ja näin pyrittävä huomioimaan pandemian erilaiset vaikutukset markkina-alueesta ja toimialasta riippuen.

Niin hinnoittelun asetannassa kuin testaamisessa voidaan vertailuaineiston epäluotettavuuden johdosta harkita käytettäväksi  useampaa kuin yhtä menetelmää, mikä erityisesti  COVID-19-tilanteessa voi parantaa hinnoittelun luotettavuutta.

Tappiollisuus

Ohje käy läpi COVID-19-kriisin vaikutusta rutiinitoimijoiden tappiollisuuteen. Näiltä osin ohje tukeutuu vahvasti olemassa olevaan siirtohinnoitteluohjeistukseen. Keskeistä on tunnistaa pandemian aiheuttamat riskit sekä tehdä analyysi siitä, miten riskien kantaminen jakautuu liiketoimen osapuolten välillä. Toisaalta joissain tilanteissa pandemia luo edellytykset osapuolten väliseen riskien ja tappioiden jakoon mm. sopimusten uudelleen neuvottelulla tai poikkeusoloihin soveltuvan Force Majeure -ehdon soveltamisella. Ohjeessa käsitellään myös pandemian aiheuttamia poikkeuksellisia kustannuksia ja niiden käsittelyä tuloksen analysoimisessa.

Valtiontuki

Valtioiden myöntämien COVID-19-tukien vaikutus sisäiseen hinnoitteluun ja yhtiön kannattavuuteen on  analysoitava. Huomiota kiinnitetään mm. siihen, mihin liiketoimeen tai riskiin COVID-19-tuet kohdistuvat ja minkä osapuolen kannettavana näitä riskejä pidetään.

Ennakkosopimukset

Ohje sisältää myös arvioita pandemian vaikutuksista jo neuvoteltujen valtioiden välisten siirtohinnoittelun ennakkosopimusten (APA) sitovuuteen. Tärkeää on arvioida, miten pandemia  vaikuttaa olemassa olevan APA:n soveltamiseen ja tarvittaessa käydä keskustelu APA:n osapuolten kanssa mahdollisista vaikutuksista. Ohje vakuuttaa tämän työkalun soveltuvan myös jatkossa ennakolliseen verovarmuuden hakemiseen.

Verohallintojen suuntaan ohje nostaa esiin vastuun riitojen välttämisessä tilanteessa, jossa markkinoilla ei ole saatavilla perinteisin tiedonhankkimiskeinoin vertailukelpoista dataa hinnoittelun tueksi. Toisekseen verohallintoja kehotetaan suhtautumaan joustavasti verovelvollisaloitteisiin hinnoittelun oikaisuihin esimerkiksi vielä tilikauden 2020 jälkeen, kun markkinaehtoisuuden arviointiin käytettävä tieto on tullut saataville.

Konserneilta edellytetään vastaavasti pandemian vaikutusten selvitystä ja asioiden huolellista dokumentointia kaikkiin poikkeuksellisiin toimiin liittyen.

Kokonaisuutena arvioiden ohje nostaa esiin valikoituja kohtia aikaisemmista siirtohinnoitteluohjeista ja siten luo sillan markkinaehtoperiaatteen soveltamiseen pandemian aikana. Ohjeen käytännönläheisimmät osiot liittyvät pandemian vaikutusten tunnistamiseen ja vertailuanalyysiin.

Muilta osin ohje jättää tapauskohtaisiin olosuhteisiin vedoten enemmän tulkinnallisuutta. 

Ohjeesta saa tervetullutta apua ja vinkkejä COVID-19-aikaan. Loppujen lopuksi kysymys on kuitenkin poikkeuksellisten tilanteiden todistamisesta löydettävissä olevilla materiaaleilla, sekä siitä että hinnoittelupoikkeamien perusteleminen on tehtävä kuitenkin siirtohinnoittelun perusperiaatteita noudattaen. Tärkeintä on kerätä riittävä aineisto tukemaan valittavaa ratkaisua ja  dokumentoida se huolellisesti. 

OECD: Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

 

Keskustelemme mielellämme kanssasi yrityksenne tilanteesta! Ota yhteyttä:

Teemu Peitsaari
teemu.peitsaari@pwc.com
020 787 7172

Sari Takalo
sari.takalo@pwc.com
020 787 7262