PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakkeiden epävarman kauppahintasaatavan voi vähentää verotuksessa

Osakkeiden kauppahintasaatava voi olla myyntisaaminen, jonka arvonalentuminen voidaan vähentää verotuksessa, vaikka menetys ei vielä ole lopullinen.

Keskusverolautakunta (KVL) on antanut ennakkoratkaisun osakkeiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiesosuuksien kaupasta syntyneen saamisen arvonalentumisen verokohtelusta. PwC toimi ennakkoratkaisuasiassa verovelvollisen asiamiehenä.

KVL:n ratkaisemassa tapauksessa sijoitusrahasto oli vuoden 2016 aikana myynyt yhdelle ostajalle osakeyhtiöstä ja useasta kommandiittiyhtiöstä muodostuneen yrityskokonaisuuden. Saman vuoden aikana ostaja esitti reklamaatioita kaupan kohteesta ja tammikuussa 2017 myyjälle esitettiin noin 10 miljoonan euron hinnanalennusvaatimus. Alkuperäisestä noin 40 miljoonan euron kauppahinnasta noin 4 miljoonaa euroa oli talletettu ns. escrow-tilille, eikä myyjä siis vielä ollut saanut näitä varoja hallintaansa. Kirjanpidossaan myyjä oli käsitellyt escrow-tilille talletettua kauppahinnan osaa myyntisaamisena, jonka se kirjasi saamisen epävarmuudesta johtuen tilikauden 2016 kuluksi. Asiassa oli kyse siitä, onko myyjällä oikeus tehdä vastaava kulukirjaus myös verotuksessa.

Elinkeinoverotuksessa myyntisaamisen arvonalentuminen on vähennyskelpoinen meno, vaikka saamisen menetys ei vielä olisi lopullinen. Myyntisaamisena puolestaan pidetään ainakin verovelvollisen varsinaiseen toimintaan liittyvien suoritteiden luovutuksesta syntyneitä saamisia. KVL:n ennakkoratkaisun mukaan myös osakkeiden ja yhtiöosuuksien luovutuksesta syntynyttä saamista voidaan pitää myyntisaamisena verotuksessa. Näin ollen tällaisen saamisen epävarmuudesta johtuva saamisen arvonalentuminen on myös verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, vaikka arvonalentuminen ei vielä ole lopullinen eikä sen tarkka määrä ei ole vielä tiedossa.

Ratkaisunsa perusteluissa KVL painotti myyjän luonnetta sijoitusrahastona, jonka varsinaiseen toimintaan kuuluu sijoituskohteista irtautuminen. Näissä olosuhteissa myös osakkeiden ja osuuksien kaupasta syntynyttä saamista voitiin KVL:n mukaan arvioida myyntisaamisena. Ratkaisun perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä siitä, rajoittuuko vastaava tulkinta yksinomaan osakkeiden luovutuksesta syntyneisiin kauppahintasaataviin ja sellaisiin sijoitusrahastoihin ja muihin yhteisöihin, joiden toiminta muodostuu vain osakkeiden ostamisesta ja myymisestä. Perustellumpaa olisi katsoa minkä tahansa liikeomaisuuden luovutuksesta syntynyt saatava myyntisaamiseksi, jonka arvonaleneminen olisi verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

KVL:n ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.