PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvonlisäverotus ammatillisessa koulutuksessa muuttuu

Hallituksen esitys (HE 111/2017 vp) laajentaisi mahdollisuutta hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän käytössä olevista tiloista.

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan. Tässä yhteydessä säädettiin uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja muutettiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (1705/2009) lailla (532/2017). Rahoitusjärjestelmän uudistuksessa on yhdistetty ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän hankintojen arvonlisävero

Yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän rahoituksessa otetaan 1.1.2018 käyttöön hankintojen arvonlisäveromenojen osalta niin sanottu euro eurosta -periaatteen mukainen kompensaatiomenettely, joka vastaa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaista menettelyä. Arvonlisäverokompensaatio myönnetään kullekin koulutuksen järjestäjälle toteutuneiden arvonlisäveromenojen suuruisena.

Kompensoitavien arvonlisäveromenojen tulee kohdistua arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin. Varainhoitovuosina 2018 ja 2019 myönnettävä arvonlisäverokorvaus perustuu kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti määriteltyyn keskimääräiseen arvonlisäveron määrään, joka on suhteutettu koulutuksen järjestäjän kyseisen varainhoitovuoden perusrahoituksena myönnettävään määrään.

Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle voidaan jatkossakin hakemuksesta myöntää kunnan tai kuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen toimintaan yksityiselle yhteisölle tai säätiölle luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta korvaus, joka vastaa enintään kyseisen ammatillisen koulutuksen tarkoitukseen tapahtuvien luovutusten johdosta suoritettavien arvonlisäverojen määrää.

Yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimitilavuokrien arvonlisävero – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajan hakeutumismahdollisuus

Rahoituslain muutos ei koskenut yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimitilavuokria. Hallituksen esityksessä (HE 111/2017 vp) on ehdotettu muutosta arvonlisäverolakiin ja rahoituslakiin myös tältä osin. Esityksen mukaan myös arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttaja (yleensä vuokranantaja) voi hakeutua arvonlisäverolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Samalla myös rahoituslakia muutettaisiin siten, että toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus kompensoitaisiin koulutuksen järjestäjälle. Tarkoituksena on, että nämä lainmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2018.

Tiloja yksityisille ammattioppilaitoksille luovuttavien kiinteistön omistajien tai haltijoiden kannattaa huomioida hakeutumismahdollisuuden laajennus. Ennen hakeutumista ammattioppilaitoksen kanssa on syytä kuitenkin käydä neuvottelut hakeutumisesta ja sen vaikutuksista vuokriin tai vastikkeisiin.