PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pääasiassa kiinteistöihin sijoittava ulkomaalainen rahasto ei ollut vapautettu tuloverosta tai osinkojen lähdeverosta

Ulkomaalaisen erikoissijoitusrahaston ei katsottu vastaavan Suomen lainsäädännössä määriteltyä erikoissijoitusrahastoa sijoitettuaan yli puolet rahaston varoista kiinteistökehityskohteisiin.

Ennakkoratkaisun hakija oli luxemburgilainen kiinteistöihin sijoittava sopimusperusteinen avoin erikoissijoitusrahasto, joka sijoitti suomalaisiin kiinteistöihin suomalaisen kommandiittiyhtiön kautta. Kommandiittiyhtiö puolestaan perusti tai hankki asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön. Asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö osti tai vuokrasi tontin ja osti rakennuspalvelun ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä. Lopuksi kommandiittiyhtiö vuokrasi ja myi kohteet.

Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan, että hakijan sijoituskohteista ja toiminnasta saadun selvityksen perusteella hakijan ei voida katsoa vastaavan Suomen lainsäädännössä määriteltyä erikoissijoitusrahastoa, sillä pääasiassa kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston on noudatettava mitä kiinteistörahastolaissa säädetään esimerkiksi kiinteistörahaston varojen sijoittamisesta.”

Kiinteistörahastolain mukaan kiinteistörahasto saa sijoittaa rakentamiseen sekä kiinteistönjalostustoimintaan enintään yhden viidesosan kiinteistörahaston varallisuudesta.

Hakija oli sijoittanut kiinteistökehityskohteisiin vuoden 2019 päättyessä 58,1 % eli yli puolet rahaston varoista. Tästä johtuen ulkomainen hakija ei ollut vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta eikä osingosta suoritettavasta lähdeverosta.

Keskusverolautakunnan mukaan ulkomaista hakijaa ei ole hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa asetettu erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin verrattuna, koska hakijaa verotettiin vastaavasti kuin vastaavassa laajuudessa kiinteistökehitystoimintaa harjoittavia kotimaisia toimijoita.

Päätös ei ole lainvoimainen.