PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Päätös osinkojen lähdeveron palautusta käsittelevässä Köln-Aktienfonds Deka -tapauksessa

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) antoi 30.1.2020 päätöksen (C-156/17) Köln-Aktienfonds Deka -oikeustapauksessa koskien osingoista maksettujen lähdeverojen palautuksia.

Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden) oli pyytänyt Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tapauksessa, joka koski alankomaisista osakkeista saatujen osinkojen lähdeveron palautusta saksalaiselle sijoitusrahastolle. Tietyt kriteerit täyttävillä alankomaisilla sijoitusrahastoilla oli käytännössä oikeus saada hakemuksesta tämä lähdevero takaisin maan veroviranomaisilta.

KA Deka puolestaan oli Saksan lain alla toimiva ja Saksan tuloverosta vapautettu sijoitusrahasto, joka oli hakenut vastaavaa palautusta Alankomaihin maksamistaan lähdeveroista. Alankomaiden veroviranomaiset kuitenkin hylkäsivät palautushakemuksen vedoten siihen, että KA Deka ei täytä kaikkia säännösten edellyttämiä vaatimuksia lähdeveron palauttamiselle.

Euroopan unionin tuomioistuin otti ratkaisussaan kantaa kahteen olennaiseen asiaan. Ensinnäkin tuomioistuin totesi, että pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset eivät estä soveltamasta sellaisia kansallisia säännöksiä, jotka eivät aseta ulkomaisia sijoitusrahastoja kotimaisia huonompaan asemaan, ja että molemmilta vaaditaan vastaava selvitys.

Toiseksi tuomioistuin otti kantaa voitonjakovaatimusta koskevaan kriteeriin. Alankomaiden kansallinen lainsäädäntö edellytti, että sijoitusrahaston on jaettava tilikauden voitto sijoittajille vuosittain ja tähän jakoon lähtökohtaisesti kohdistui lähdeverotus. KA Dekalla ei ollut vastaavaa jakovaatimusta, mutta sen sijoittajia verotettiin laskennallisesta tulosta jaosta huolimatta.

Tuomioistuin katsoi, että erilaista kohtelua ei voinut perustaa vain oikeudellisen jakovaatimuksen puuttumiseen, vaan asiassa oli erikseen arvioitava olivatko kotimaiset ja ulkomaiset rahastot objektiivisesti toisiinsa verrattavissa. Tässä vertailussa kansallisen tuomioistuimen tuli ottaa huomioon erityisesti säännösten tarkoitus.