PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Perhejuridiset asiakirjat kuntoon

Miten suojaan lähimmäiseni sekä perhe- että yritysvarallisuuteni, jos en enää itse kykene hoitamaan asioitani tai jos aika minusta jättää? 

Näiden kysymysten äärellä me PwC:n asiantuntijat ja asiakkaamme ovat pysähtyneet nyt ehkä vielä useammin kuin kuukausi sitten. On hyvä huolehtia  siitä, että itsellä ja lähiomaisilla on tarvittavat asiakirjat kunnossa pahan päivän varalle.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja laaditaan hyvissä ajoin etukäteen sen varalta, että oma toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt eikä itse enää kykene hoitamaan asioistaan. Edunvalvontavaltakirjassa voi nimetä haluamansa henkilöt hoitamaan paitsi henkilökohtaisia asioita, myös omaisuuteen ja yritysvarallisuuteen liittyviä asioita. 

On myös hyvä, että yksi valtuutetuista olisi joku muu kuin perheenjäsen, joka voi tarvittaessa toimia varavaltuutettuna, jos lähimmät perheenjäsenet ovat esteellisiä toimimaan tietyssä asiassa. Edunvalvontavaltakirja on huomattavasti joustavampi, kevyempi ja mielekkäämpi tapa hoitaa toisen henkilön asioita, ilman vuosiselontekovelvollisuutta viranomaiselle.

Yrittäjän kannattaa etukäteen miettiä, miten yrityksen asiat hoituvat, jos ei itse pysty hoitamaan yrityksen juoksevia asioita, varsinkin, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty muita nimenkirjoittajia. Myös yrityksessä mahdollisesti suunnitteilla tai käynnissä oleva sukupolvenvaihdos ja sen loppuun saattaminen voidaan edunvalvontavaltakirjaan otetun määräyksen avulla turvata.

Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan, kun lääkäri on todennut, että valtuuttaja ei kykene enää hoitamaan asioitaan ja holhousviranomainen on sen vahvistanut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edunvalvontavaltakirja lääkärilausuntoineen rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastossa (entinen maistraatti). 

Jäämistösuunnittelun välineet

Testamentin avulla voi suojata lähimmäisensä sekä perhe- ja yritysvarallisuutensa. Lesken suojaa voi vahvistaa määräämällä tietty omaisuus lesken hallintaan. Perinnöstä kannattaa poissulkea perillisten puolisoiden avio-oikeus, jotta varallisuus pysyy suvussa ja myös muistaa, että Perintökaaren mukaan lapsettomassa avioliitossa puoliso perii, ellei testamentissa ole tästä poikettu. 

Yrittäjän kannattaa testamentin suunnittelussa huomioida yrityksen siirtyminen perintönä. Kuka on oikea jatkaja ja miten yritys voidaan saada sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin?

Lisäksi testamenttiin voidaan ottaa määräys, jonka mukaan perillinen voi itse päättää, ottaako hän perinnön vastaan kokonaan vai osittain. Näin saadaan perintöomaisuutta siirrettyä eteenpäin järkevästi ja verotehokkaasti.

Perinnön jakautumiseen vaikuttaa myös puolisoiden välinen avio-oikeus tai mahdollinen avioehto. Mikäli avioliiton aikana ei ole tehty avioehtoa, jaetaan puolisoiden avio-oikeudenalainen varallisuus ensiksi kuolleen puolison jälkeen tasan lesken ja kuolinpesän välillä, mikäli leski on puolisoista vähävaraisempi. 

Siltä osin kuin leski saa tasinkoa kuolinpesästä, se on leskelle täysin verovapaata. Tämä lisää lesken taloudellista turvaa, mutta aina ei ehkä ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista, että leskelle siirtyy puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta puolet. Avioehdon avulla voidaan suunnitella tarkemmin, mikä omaisuus on avio-oikeudesta poissuljettua omaisuutta ja mikä avio-oikeudenalaista.

Testamentti, puolisoiden aviovarallisuus ja mahdollinen avioehto kannattaa aina suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jotta lopputulos varmasti vastaa perheen tahtotilaa ja on verosuunnittelun kannalta järkevä.

Missä edunvalvontavaltakirjaa, testamenttia ja avioehtosopimusta säilytetään?

Edunvalvontavaltakirja toimitetaan Digi- ja väestövirastoon vasta, kun on tarve ottaa se käyttöön. Valtuuttaja voi antaa kullekin valtuutetulle alkuperäiset kappaleet edunvalvontavaltakirjasta tai säilyttää alkuperäistä kappaletta itse. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa kertoa, missä asiakirjaa säilytetään, jotta valtuutettu voi toimittaa alkuperäisen asiakirjan lääkärilausunnon kera rekisteröitäväksi Digi- ja väestörekisteriin. 

Testamentti kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa, josta se ei voi hävitä. Mikäli pankkitallelokeroa ei ole, on joku muu paloturvallinen paikka hyvä säilytyspaikka. Me säilytämme turvallisesti näitä asiakkaidemme asiakirjoja heidän niin toivoessaan.

Avioehto tulee rekisteröidä Digi- ja väestövirastossa, kun puolisot ovat sen allekirjoittaneet. Avioehto tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity Digi- ja väestövirastossa, joten pöytälaatikkoon jätetty avioehtosopimus ei ole voimassa, vaikka se olisikin allekirjoitettu.

 

Me autamme pitkällä kokemuksella asiakkaitamme perhevarallisuuden suunnittelussa ja kriisitilanteisiin varautumisessa.

Ota yhteyttä:

Charlotta Olkinuora, charlotta.olkinuora@pwc.com, 020 787 7786