PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pohjoismaiden verosopimukseen muutoksia

Pohjoismaat allekirjoittivat elokuussa 2018 pöytäkirjan verosopimuksen muuttamisesta. Muutokset perustuivat kansainväliseen yhteistyöhön.

Pohjoismaat (Färsaaret, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) ovat allekirjoittaneet elokuussa 2018 pöytäkirjan maiden välisen verosopimuksen muuttamisesta. Muutokset perustuivat Base Erosion and Profit Shifting- eli BEPS-hankkeeseen, jossa on sovittu toimista, joilla muutetaan valtioiden välisiä verosopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Pohjoismaista verosopimusta muutetaan siten, että se täyttää BEPS-hankkeen edellyttämät verosopimusten minimistandardit. Tällaisia minimistandardeja ovat verosopimusten väärinkäytön estämistä koskeva standardi sekä riidanratkaisun tehostamista koskeva standardi. Pohjoismaiden verosopimukseen tullaan tekemään mm. seuraavat muutokset:

  • Verosopimuksen johdantokappaletta täsmennetään niin, että kaksinkertaisen verotuksen poistamisen lisäksi mainitaan se, että tarkoitus on olla luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen tai alennettuun verotukseen veron kiertämisen tai välttämisen avulla.
  • Yleisiä verotusmääräyksiä koskevaan 26. artiklaan lisätään neljäs kappale, joka sisältää yleisen väärinkäytön estämistä koskevan määräyksen eli niin kutsutun pääasiallisen tarkoituksen testin (ns. Principal Purpose Test eli PPT).
  • Keskinäistä sopimusmenettelyä koskevan 28. artiklan ensimmäistä kappaletta muutetaan siten, että keskinäisen sopimusmenettelyn voi saattaa vireille muussakin sopimusvaltiossa kuin asuinvaltiossa.

Pöytäkirjan voimaansaattaminen vaatii eduskunnan hyväksynnän.