PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävää sulautumista ei voitu toteuttaa veroneutraalisti

Keskusverolautakunta katsoi 6.6.2020 antamassaan ennakkoratkaisussa (KVL:2020/20), ettei yhdysvaltalaisen yhtiön sulautumista suomalaiseen yhtiöön voitu pitää elinkeinoverolain (“EVL”) mukaisena veroneutraalina järjestelynä, sillä sulautumista ei täytäntöönpantu osakeyhtiölain (“OYL”) mukaisesti.

Ennakkoratkaisussa hakijat omistivat puoliksi sekä yhdysvaltalaisen että suomalaisen osakeyhtiön osakekannan. Yhdysvaltalaisen yhtiön oli tarkoitus sulautua rajat ylittävästi suomalaiseen noudattaen Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion paikallista yhtiölainsäädäntöä. Ennakkoratkaisukysymyksenä oli, voidaanko sulautumiseen soveltaa EVL 52 b:n 4 momentin periaatteita, joiden mukaan sulautuvan yhtiön osakkeenomistajan verotuksessa osakkeiden vaihtamista vastaanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidetä osakkeiden luovutuksena.

Keskusverolautakunta katsoi päätöksessään, että verotuksessa sulautumisena voidaan pitää vain yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti täytäntöön pantua sulautumista. Kotimaisten osakeyhtiöiden osalta verotuksessa sulautumisena voidaan siten pitää vain sellaista järjestelyä, joka toteutetaan OYL:n 16 luvun sulautumista koskevia päätöksiä noudattaen.

Koska A Inc oli rekisteröity Yhdysvalloissa, sulautumisessa ei ollut kyse OYL:n 16 luvun mukaisesta sulautumisesta, eikä sulautumista voitu pitää veroneutraalina hakijoiden verotuksessa. Asiaa ei myöskään ollut tarvetta arvioida syrjintäkieltoa koskevien säännösten valossa, sillä järjestelyn verokohtelu ei poikkea vastaavasta kotimaisesta tilanteesta.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.