PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittäviä järjestelyjä koskevaa raportointivelvollisuutta käsittelevä hallituksen esitys julkaistu

Hallituksen esitys raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä koskevasta lainsäädännöstä on annettu 31.10.2019. Esityksen taustalla on EU-direktiivi pakollisesta automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä (ns. DAC6-direktiivi). Direktiivi on osa EU-tasoista veronkierron torjumiseen tähtäävää sääntelyä. 

Olemme uutisoineet DAC6-direktiivin sisällöstä ja vaikutuksista 14.6.2018 (Raportointivelvoitteita koskeva EU-direktiivi hyväksytty) ja direktiivin kansallisen implementoinnin etenemisestä 19.9.2019 (Veronkierron torjuntaa koskevien lakiesitysten valmistelu etenee). 

Hallituksen esityksen (HE 69/2019 vp) mukaan raportoitavat tiedot vastaavat pääosin DAC6-direktiivissä edellytettyjä tietoja. Poikkeuksena tähän on järjestelyn yksilöivä viitenumero, joka on raportoitava, mikäli samaa järjestelyä koskevia tietoja on jo raportoitu ja viitenumero on saatu aiemmalta ilmoittajalta. 

Hallituksen esitysluonnokseen verrattuna annettu hallituksen esitys sisältää joitakin täsmennyksiä ja tarkennuksia esimerkiksi asianajajia koskeviin salassapitosäännöksiin sekä pääasiallista hyötyä mittaavaan testiin (main benefit test), jota edellytetään tiettyjen tunnusmerkkien osalta. Lakiesityksessä todetaan lisäksi, että raportointivelvollisuuden ulottaminen myös kansallisiin järjestelyihin voidaan arvioida myöhemmin uudelleen (joissakin jäsenvaltioissa raportointivelvollisuuden piiriin on jo tässä vaiheessa ehdotettu kuuluviksi myös tietyt kansalliset järjestelyt). 

Valtiovarainvaliokunta on lähettänyt esityksen verojaoston käsiteltäväksi 8.11.2019 ja perustuslakivaliokunta antaa asiassa myös lausunnon. Käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilta

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, mutta lakia tultaisiin soveltamaan järjestelyihin, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu tai tullaan toteuttamaan 25.6.2018 jälkeen. Ensimmäiset raportoitavat järjestelyt on oltava lähetetty Verohallinnolle 31.8.2020 mennessä.