PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävien liiketoimien ja järjestelyiden raportointi ja tietojenvaihto

Euroopan komissio julkaisi 21.6.2017 direktiiviluonnoksen, joka muuttaisi Euroopan unionin direktiiviä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla. Direktiiviluonnoksen mukaan verovelvollisten olisi raportoitava tiettyjen edellytysten täyttyessä tällaisista järjestelyistä EU-maiden veroviranomaisille. Raportointivelvollisuus koskisi myös muita järjestelyjen toteuttamiseen osallistuvia tahoja, kuten konsulttiyhtiöitä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan raportoitaviin järjestelyihin liittyvää automaattista tietojenvaihtoa EU:ssa.

Direktiiviehdotus ei anna kovinkaan yksiselitteistä määritelmää siitä, millaisista järjestelyistä veroviranomaisille tulisi lopulta raportoida. Direktiiviehdotuksessa on sen sijaan annettu runsas luettelo tunnusmerkeistä, jotka voisivat indikoida, että kyseessä olisi sellainen rajat ylittävä liiketoimi tai järjestely, joka kuuluisi raportointivelvollisuuden piiriin.

Direktiivin mukaan tällainen tunnusmerkki olisi ainakin se, että vähintään toinen järjestelyn osapuolista sijaitsee EU-valtiossa, järjestelystä saavutettu pääasiallinen hyöty on verohyöty tai järjestely on salassa pidettävä, siitä maksettava konsulttipalkkio on sidottu mahdollisen verohyödyn saavuttamiseen tai järjestelyyn liittyy keinotekoista tappioiden käyttöä. Lisäksi jos järjestelyyn liittyy alemmalla verokannalla verotettavia tulovirtoja (esim. pääoma tai lahja) tai varojen kierrättämistä rahastorakenteiden kautta, voi järjestely kuulua raportoinnin piiriin. Myös se, että siirtohinnoittelussa on poikettu markkinaehtoperiaatteesta tai OECD:n dokumentointivaatimuksia ei ole noudatettu, voi aiheuttaa järjestelyn kuulumisen raportoinnin piiriin.

Direktiiviluonnoksen mukaan velvollisuus raportoida voisi koskea joko järjestelyyn osallistunutta kolmatta osapuolta, kuten konsulttia tai muuta neuvonantajaa, tai vaihtoehtoisesti verovelvollista itseään. Tiedot olisi raportoitava maan veroviranomaiselle viiden päivän kuluessa järjestelyn alkamisesta. Ehdotuksen mukaan raportoinnin laiminlyönnin seurauksista olisi päätettävä kansallisella tasolla.

Direktiiviluonnos on nykyisessä muodossaan herättänyt paljon keskustelua.

Luonnosta on muun muassa kritisoitu siitä, että se ei määrittele riittävän tarkalla tasolla raportoitavia järjestelyitä. Lisäksi direktiiviehdotuksen väljien ja verrattain monimutkaisten määritelmien on pelätty heikentävän suhteettoman paljon verovelvollisen oikeusvarmuutta.

Direktiiviluonnokseen saattaakin olla odotettavissa vielä muutoksia tai tarkennuksia. Tämän hetkisen direktiiviehdotuksen mukaan raportointivaatimusten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lue lisää PwC:n Tax Policy Bulletinista: EU proposes mandatory disclosure of tax information for reportable cross-border arrangements