PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Scrip dividend -järjestelyssä osakemerkinnästä kertyvä tulo rinnastettiin verotuksessa yhtiön maksamiin osinkoihin

Ratkaisussaan KHO 2020:116 KHO katsoi, että scrip-kuponkien perusteella tapahtuvassa osakemerkinnässä osakkeenomistajalle kertyy osittain veronalaista osinkotuloa, eikä merkintää veroteta kuten osakeantia.

Scrip dividend -järjestelyssä osakkeenomistaja voi valita rahana maksettavan osingonjaon sijaan merkitsevänsä yhtiön osakkeita maksuttomassa osakeannissa. Samalla osakkeenomistaja luopuu oikeudestaan saada rahaa yhtiöltä tässä suunnatussa osingonjaossa. Yhtiöoikeudellisesti kyse on suunnatusta osakeannista ja suunnatusta osingosta. Aihetta on pohdittu tarkemmin blogikirjoituksessamme Pohdintoja scrip dividend -järjestelyn verotuksesta.

KHO:n ratkaistavana oli ensinnäkin, realisoiko jo kupongin saaminen osakkeenomistajalle tuloa. KHO päätyi keskusverolautakunnan kanssa tältä osin samaan ratkaisuun, eli kupongin saaminen ei vielä realisoi luovutusvoittoa tai muuta tuloa, koska osakkeenomistajalle ei siirry yhtiön varoja vielä siinä vaiheessa, kun yhtiö luovuttaa merkintäasiakirjan osakkeenomistajalle.

Toisena ennakkoratkaisukysymyksenä KHO:n tuli ratkaista, verotetaanko scrip dividend -osakemerkintää kuten aiempaan osakeomistukseen perustuvaa osakeantia. Osakkeenomistajalle ei tällöin syntyisi merkinnästä tuloa, vaan vanhojen osakkeiden hankinnasta syntynyt hankintameno jaettaisiin vanhojen osakkeiden ja niiden perusteella merkittyjen uusien osakkeiden kesken. Keskusverolautakunta päätyi tähän ratkaisuun.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö taas peräänkuulutti järjestelyn tarkastelua kokonaisuutena sen sijaan, että merkinnän vaiheita (tulevasta osingonjaosta päättäminen, osingonjakopäätös, suunnattuun maksuttomaan osakeantiin osallistuminen) tarkasteltaisiin erillisinä verotuksessa ja sovellettaisiin osakeantia koskevia säännöksiä. KHO päätyi oikeudenvalvontayksikön kannalle.

KHO:n perustelujen mukaan osingonjaon käsitettä ei ole tarkasti määritelty tuloverolaissa, jonka mukaan osingonjakona ei pidetä pelkästään osakeyhtiölain mukaista voitonjakoa, vaan myös varojenjakoa vapaan pääoman rahastosta, jos jakaja on julkisesti noteerattu yhtiö. Osinkoja koskevia tuloverolain säännöksiä voidaan siis soveltaa myös muihin voitonjaon luonteisiin eriin kuin vain osingonjakopäätöksen perusteella rahana maksettavaan osinkoon.

Näin ollen, kun tässä tilanteessa osakkeita merkitsevä osakkeenomistaja luopuu hänelle rahana maksettavasta osingosta ja uusien merkittävien osakkeiden määrä vastaisi sitä osinkoa, josta osakkeenomistaja on luopunut, scrip-kupongilla tehtävää osakemerkintää ei pidetä osakeantina. “

Osakkeenomistajalle kertyy sen sijaan veronalaista tuloa, joka verotuksessa vertautui julkisen yhtiön maksamaan osinkoon (85 prosenttia pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa).