PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoittelun raportointi lomake 78:lla ja riskienhallinta

Suuriin konserneihin kuuluvat verovelvolliset ovat Suomessa siirtohinnoittelusta dokumentointivelvollisia, jos niillä on verovuonna ollut rajat ylittäviä liiketoimia etuyhteysosapuolten kanssa. Suomessa siirtohinnoitteludokumentointia ei ole kuitenkaan toimitettava veroviranomaiselle kuin pyynnöstä. Sitä ei myöskään ole laadittava ajantasaisena, vaikkakin ennen veroilmoituksen jättämistä tehty hinnoitteluun liittyvä analyysi voi tukea yhtiötä paremmin mahdollisessa riitatilanteessa. Siirtohinnoittelusta dokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee kuitenkin antaa veroilmoituksen liitteenä lomake 78, jolla raportoidaan siirtohinnoitteluun liittyviä tietoja. 

Kyseisellä lomakkeella raportoidaan tietoja verovelvollisen toimintaprofiilista, kannattavuudesta sekä etuyhteydessä tehdyistä liiketoimista. Verohallinto on päivittänyt lomakkeen 78 täyttöohjetta edellisvuodesta useilla selventävillä kohdilla. Lomakkeen täyttöohjeiden ohella raportointiin liittyy usein kysymyksiä siitä, miten annettuja tietoja voidaan tulkita, osoittavatko ne siirtohinnoitteluriskejä ja mihin lomakkeen tietoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Siirtohinnoittelun riskitason arviointi

Verohallinto käyttää lomakkeen 78 tietoja siirtohinnoittelun riskitason arviointiin. Lomake 78 antaa myös verovelvolliselle indikaatioita niistä tilanteista, joihin siirtohinnoittelussa liittyy tyypillisiä tai merkittäviä riskejä. Tällaisia tilanteista ovat mm: 

  • rutiininomaisen myynti-, valmistus- tai palvelutoiminnan tappiollisuus
  • liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja aineettoman omaisuuden siirrot
  • siirtohinnoittelumallin muutokset
  • merkittävänsuuruinen konserninsisäinen rahoitus.

Siirtohinnoittelusääntely perustuu maailmanlaajuisesti pitkälti yhdenmukaisiin periaatteisiin ja näin eri valtioiden verohallintojen kiinnostuksen kohteena olevat siirtohinnoitteluriskit ovat samankaltaisia. Maailmanlaajuinen suuntaus on myös verovalvonnan riskiperusteisuus, jossa valvontatoimenpiteet kohdistetaan verointressiltään merkittävimpiin tai riskiltään todennäköisimpiin kohteisiin. 

Siirtohinnoitteluriskin määrän ja todennäköisyyden arviointiin vaikuttaa keskeisesti käsitys yrityksen toiminta- ja riskiprofiilista ja niihin liittyvästä tulevaisuuden tuotto-odotuksesta.

Tämä käsitys perustuu saatavilla olevaan tietoon, josta verovalvonnan kannalta veroilmoitus liitelomakkeineen muodostaa merkittävän osan.

Huomio suunnitteluun ja sovellettuun siirtohinnoittelumalliin

Siirtohinnoittelun kannalta veroriskejä sisältävien tilanteiden tunnistaminen sekä siirtohinnoittelun suunnittelu ja dokumentointi poistavat tehokkaasti siirtohinnoitteluriskejä. Tulkinnanvaraisiin kysymyksiin voidaan myös hakea ennakollisesti sitovaa kannanottoa erilaajuisilla kotimaisilla tai kansainvälisillä menettelyillä.

Raportoitaessa tietoja toteutuneesta siirtohinnoittelusta lomakkeella 78, on riskienhallinnan kannalta olennaista tiedostaa liiketoimiin liittyvät siirtohinnoitteluriskit sekä varmistaa, että annettujen tietojen välittämä kuva yhtiön toiminnasta on linjassa sen soveltaman siirtohinnoittelumallin kanssa.

Keskustelemme mielellään lisää, jos tästä tai siirtohinnoittelusta muuten herää kysymyksiä.


10 vinkkiä yhteisöveroilmoituksen 2019 laatimiseen