PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suuria muutoksia sote-tilojen vuokrien arvonlisäverokäsittelyyn

Maakuntauudistus (HE 15/2017 vp) siirtää sote-palvelut kunnilta maakunnille. Maakuntien arvonlisäverotuksellisesta asemasta säädettäisiin arvonlisäverolaissa. Keskeisin arvonlisäverolain muutos koskee kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista maakunnille. Arvonlisäverolain 30 §:ää muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi hakeutua maakunnan käytössä olevasta tilasta arvonlisäverolliseksi. Hakeutumismahdollisuus koskisi myös kiinteistöosakeyhtiötä, jos sen osakas käyttää omistamiensa osakkeiden perusteella hallitsemaansa osaa tai antaa sen vuokralle, jos osakkaana tai osakkaan vuokralaisena on maakunta.

Hallituksen esityksen mukaan hakeutumismahdollisuus koskisi maakuntaa ja maakunnan osana toimivaa maakunnallista liikelaitosta. Jos kiinteistön käyttäjänä olisi maakunnasta erillinen verotonta toimintaa tiloissa harjoittava oikeushenkilö, verovelvolliseksi hakeutuminen ei olisi mahdollista.

Hallituksen esityksessä ja valmisteilla olevassa valinnanvapautta koskevassa lainsäädännössä on lähdetty siitä, että maakuntien tulisi yhtiöittää valinnanvapauden piiriin kuuluva sosiaali- ja terveydenhuolto. Näin maakunnalliset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajat olisivat keskenään samanarvoisessa asemassa. Näin ollen kiinteistön käyttöoikeuden luovutusta koskeva hakeutumismahdollisuus ei tulisi koskemaan maakunnasta erillistä valinnanvapauden piiriin kuuluvaa yhtiötä, jos se tuottaisi yksinomaan vähennyskelvottomia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon palveluita. Yhtiöitettävien valinnanvapauden piiriin kuuluvien toimialojen arvonlisäverokohtelu vastaisi näin yksityisen palveluntarjoajan käytössä olevien tilojen verokohtelua.

Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteilla, joten tässä vaiheessa ei voida varmuudella sanoa, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelutoiminnot maakuntien tulisi yhtiöittää. Kiinteistön omistajan tai käyttöoikeuden luovuttajan, joka vuokraa tiloja kunnille tai kuntayhtymille, kannattaa seurata mistä sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevasta tilasta se ei voisi jatkossa olla hakeutuneena arvonlisäverollinen. Erityisesti uudistusta on seurattava sosiaalihuoltopalvelujen kolmikantasopimusten osalta, koska uudistuksen myötä on mahdollista, että hakeutuminen ei ole jatkossa mahdollista tilanteessa, jossa kunta on tähän asti vuokrannut tilat kiinteistönomistajalta ja ostanut sosiaalipalvelut palveluntuottajalta.

Muutos tulee lisäämään piileviä arvonlisäkustannuksia ja siten aiheuttamaan korotuspaineita vastikkeisiin ja vuokriin, koska tiloihin kohdistuvat kustannukset muuttuvat vähennyskelvottomiksi. Muutos tarkoittaisi myös sitä, että kiinteistöinvestointien vähennykset on tarkistettava valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluja tarjoavien yhtiöiden käytössä olevista tiloista.

Maakuntien asemaa koskeva arvonlisäverolain muutos on ehdotettu tulemaan voimaan 1.7.2017 eli silloin, kun maakunnat perustetaan. Kuntien järjestämisvastuu siirrettävien tehtävien osalta päättyisi vuoden 2018 lopussa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille 1.1.2019. Yhtiöittämistä koskevat vaikutukset ajoittuisivat tähän ajankohtaan.

Sote-tiloja vuokraavien vuokranantajien tulisi nyt arvioida, mikä merkitys muutoksilla on niiden omalle toiminnalle mahdollisimman pian, jotta muutokset esimerkiksi toimintarakenteessa on tarvittaessa mahdollista tehdä ennen lain voimaantuloa.