PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sveitsiläisen kiinteistösijoitusrahaston tuloa Suomesta ei katsottu verovapaaksi

Keskusverolautakunta on antanut kielteisen ennakkoratkaisun sveitsiläisen kiinteistösijoitusrahaston Suomesta saadun tulon verovapaudesta.

Keskusverolautakunta on antanut ennakkoratkaisun KVL:2018/43 tapauksessa, jossa hakijana ollut sveitsiläinen sopimusperusteinen kiinteistösijoitusrahasto oli hakenut ratkaisua sen rinnastettavuudesta suomalaiseen erikoissijoitusrahastoon ja sen suomalaisista kiinteistöistä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista saadun tulon verovapaudesta Suomessa Tuloverolain (TVL) 20 § 1 momentin perusteella.

Sveitsin lainsäädännön perusteella rahasto ei ole erillinen oikeushenkilö ja sen Suomesta saama vuokratulo ja osakkeiden mahdolliset luovutusvoitot on vapautettu Sveitsin verosta. Rahasto tulisi sijoittamaan suomalaisiin kiinteistöihin keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kautta.

KVL:n ratkaisun mukaan rahastoa ei voida vapauttaa verosta. Perusteluina KVL esitti, että rahasto ei yhtäältä vastaa sijoitusrahastolain mukaista erikoissijoitusrahastoa osuuksien merkinnän vähimmäismäärien osalta ja toisaalta TVL 20 §:n 1 momenttia joka tapauksessa sovelletaan vain kotimaisiin sijoitusrahastoihin.

Asiaa ei myöskään tullut arvioida toisin EU-oikeuden tai verosopimuksen vaikutuksesta. Asiaan sovellettiin EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaista pääomien vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä. Säännösten mukaan EU:n ulkopuolisissa valtioissa asuvien erilainen verotus voi olla hyväksyttävää, jos kansallinen rajoitus on ollut voimassa viimeistään 31.12.1993, kuten TVL 20 § tässä tilanteessa. Syrjintäkiellon ei katsottu soveltuvan, koska poikkeavaa verokohtelua ei pidetty syrjivänä eikä rahastoa myöskään pidetty Sveitsissä verosopimusvaltiossa asuvana, eikä se siten ollut oikeutettu verosopimusetuuksiin.

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.