PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Talkootyö yleishyödylliselle yhdistykselle

Yleishyödylliset harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa edistävät yhdistykset toimivat usein vapaaehtoistyön voimin ja rahoittavat toimintaansa talkootyöllä. Talkootyöstä saatuja tuloja ei voida pitää verovapaina pelkästään sillä perusteella, että työ on tehty palkatonta talkootyövoimaa hyödyntäen.

Yhdistyksissä tehtävä talkootyö voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1)       Yhdistyksen lukuun tehtävä vastikkeeton talkootyö (välitön työ)

Yhdistyksen jäsenten ilman korvausta suoraan yhdistyksensä hyväksi tekemästä työstä ei aiheudu veroseuraamuksia. Tällaista suoraan yhdistyksen hyväksi tehtävää vastikkeetonta työtä ovat esim. lipunmyynti yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa ja urheiluseuran oman urheilukentän kunnostustyö.

2)      Rekisteröidyn yleishyödyllisen yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ (välillinen työ)

Tällaisen työn osalta tulee arvioida tapauskohtaisesti, onko kyse

  • verottomasta talkootyöstä,
  • työstä, josta maksettu palkkio on työn suorittavan henkilön palkkaa tai työkorvausta vai
  • yhdistyksen veronalaisesta elinkeinotoiminnasta.

Verotuskäytännössä verovapaalla talkootyöllä tarkoitetaan yleensä talkoilla toisen lukuun korvauksetta tehtävää ”jokamiehentyötä”, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä ja joka tapahtuu ilman työn teettäjän työn johtoa ja valvontaa. Talkootyö ei vaativuudellaan rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin. Arvioinnissa merkitystä on annettu myös työn urakka- ja kertaluonteisuudelle ja sille että työtä tehdään yhdistyksen omalla perus- tai sitä tukevalla toimialueella. Yhdistyksen työstä saatavan palkkion tulee ohjautua pääasiassa yhdistyksen sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

Mikäli kolmannen osapuolen lukuun vastikkeellisesti tehty työ on rinnastettavissa tavalliseen palkkatyöhön, voidaan talkootyöstä saatava korvaus katsoa verotuksessa yhdistyksen tulon sijaan työn suorittajan veronalaiseksi palkkatuloksi tai työkorvaukseksi. Näin on erityisesti silloin, kun työ tehdään työn teettäjän johdon ja valvonnan alaisena, työhön katsotaan tarvittavan selkeää ammattitaitoa tai pätevyyttä, työ ei liity yhdistyksen normaalisti harjoittamaan toimintaan ja se on luonteeltaan pitkäkestoista. Työn suorittaja voi lahjoittaa ainoastaan nettopalkkionsa yleishyödylliselle yhdistykselle.

Tuloverolaissa on säännökset toiminnasta, joita ei pidetä yleishyödyllinen yhteisön elinkeinotoimintana. Tällaisia ovat muun muassa yhteisön toiminnan rahoittamiseksi järjestetyt arpajaiset ja myyjäiset; jäsenlehdet; adressien ja korttien muu kuin laaja ja jatkuva myynti. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit usein täyttyvät, jos kolmannelle osapuolelle tehtävä työ on luonteeltaan toistuvaa ja suunnitelmallista ja jos toimintaan liittyy selkeä taloudellinen riski sekä voiton tavoittelu. Veronalaisuutta puoltaa myös se, jos toimintaa harjoitetaan kilpailuolosuhteissa ja markkinoidaan tai mainostetaan huomattavasti. Jos yleishyödyllisen yhteisön harjoittama toiminta muistuttaa siis kokonaisarvioinnin perusteella liike- ja ammattitoimintaa, tulee yleishyödyllinen yhteisö verovelvolliseksi saamastaan elinkeinotulosta.  Tällöin tulee selvitettäväksi myös yhdistysten arvonlisäverotus.

Talkootyöstä saatavia tuloja arvioitaessa on hyvä muistaa, että veroseuraamuksista päättäminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen, tapauskohtaiseen arviointiin oikeus- ja verotuskäytäntöön pohjautuen. Jos toiminnan veroseuraamukset mietityttävät, avustamme mielellämme toiminnan luonteen arvioinnissa ja mahdollisen ennakkoratkaisun hakemisessa.

Verohallinnon ohjeistusta talkootyön verotukseen liittyen:

Talkootyön verotus

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille