PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tappiot siirtyivät jakautumisessa siirtyvän osakeomistuksen mukana

KHO katsoi, että tappiot siirtyivät osakeomistuksen mukana jakautumisessa, vaikka osakkeet eivät muodostaneet omaa liiketoimintakokonaisuutta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 19.1.2017 ratkaisun KHO 2017:8, joka käsitteli tappioiden siirtymistä kokonaisjakautumisessa. Tapauksessa arvopapereita omistanut X Oy oli jakautunut kokonaisjakautumisessa siten, että sen varat ja velat oli siirretty B Oy:lle ja A Oy:lle. Yhtiön kaikki varat ja velat olivat kuuluneet elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Jakautumisen seurauksena B Oy:lle oli siirtynyt Y AB:n osakkeet ja A Oy:lle jakautuvan yhtiön muut arvopaperit. Jakautuvalla X Oy:llä oli ollut verotuksessa vahvistettuja tappioita, joista osa oli syntynyt Y AB:n osakkeiden hankinnasta johtuneista korkomenoista. Kysymys oli siitä, kuinka tappiot tuli jakaa vastaanottavien yhtiöiden kesken – siirtyneiden toimintojen mukaan vai siirtyneiden nettovarallisuuksien suhteessa.

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle siltä osin kuin on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet vastaanottavalle yhteisölle siirtyneessä toiminnassa. Muussa tapauksessa tappiot siirtyvät samassa suhteessa kuin jakautuvan yhteisön nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yhteisöille.

KHO katsoi, että vaikka Y AB:n osakkeiden omistuksen ei voitu katsoa muodostaneen omaa liiketoimintakokonaisuutta, oli osakkeiden omistusta kuitenkin pidettävä muista toiminnoista erillisenä toimintana. Kun lisäksi oli riidatonta, mikä osa tappioista liittyi siirtyvien Y AB:n osakkeiden omistukseen, tuli Y AB:n osakkeiden hankinnasta johtuneiden vahvistettujen tappioiden siirtyä yksinomaan Y AB:n osakkeet vastaanottaneelle B Oy:lle eikä tappioita tullut siten jakaa nettovarallisuuksien suhteessa vastaanottaville yhtiöille.

Ratkaisun perusteella voidaan katsoa, että vaikka toimintana ei yleensä voida pitää esimerkiksi joidenkin yksittäisten varallisuuserien omistamista, tappiot voivat siirtyä, jos tietynasteisen jatkuvuuden ja pysyvyyden lisäksi, varojen omistus on muista toiminnoista erillinen toiminto. Lisäksi edellytyksenä on, että tappioiden kohdistuminen tiettyyn toimintaan on ilmeinen.