PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Teollisuuden sähkövero EU:n minimitasolle vuoden 2021 alusta

Hallitus antoi 15.10.2020 hallitusohjelman kirjausten ja tavoitteiden pohjalta energiaverotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraporttiin perustuvan esityksen HE 167/2020 vp energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta.

Teollisuuden sähköveron alennus

Alemman sähköveroluokan II veroa ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 0,69 sentistä EU:n vähimmäisverotasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta 1.1.2021 alkaen. Alempaa sähköveroluokkaa II sovellettaisiin myös jatkossa teollisuudessa, kaivostoiminnassa, ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä ja kokonaisteholtaan yli viiden megawatin konesaleissa kulutettavaan sähköön.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen poistaminen

Energiaintensiiviselle teollisuudelle maksettavasta polttoaineiden energiaveron palautuksesta luovuttaisiin vaiheittain vuosina 2021–2024 siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää olisi oikeutettuja palautukseen. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusta ei enää sähköveroluokan II veron EU:n minimitasolle alentamisen jälkeen voitaisi myöntää sähköverosta. Veronpalautuksen poistaminen on tarkoitus toteuttaa niin, että eniten nettoverorasituksen nousua kohtaavien yritysten energiaverorasitus nousisi voimakkaammin vasta siirtymäkauden loppupuolella.

Lämmityspolttoaineiden veronkorotus ja CHP-tuen alentaminen

Lämmityspolttoaineiden veroja esitetään korotettavaksi. Veronkorotus kohdistettaisiin pelkästään lämmityspolttoaineiden energiasisältöveroon, jolloin korotuksen suuruus olisi kaikille verollisille polttoaineille 2,7 euroa megawattitunnilta. Myös turpeen ja mäntyöljyn energiaveroja korotettaisiin. Lisäksi turpeen verotuksessa otettaisiin käyttöön lattiahintamekanismi vuodesta 2022 lähtien. Sen tarkoituksena on yhdessä päästöoikeuden kanssa vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoitteena on pitää huolta siitä, ettei ainespuuta hyödynnetä lämmityspolttoaineena.

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) verotukea alennettaisiin poistamalla nk. 0,9-laskentasääntö, jolla on alennettu tuotannossa verotettavaa lämpömäärää eli käytännössä lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden veroa. CHP-tuotannossa käytettävien verollisten lämmityspolttoaineiden energiasisältöveron alennus säilyisi ennallaan.